Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu - t.y. Jums darant žymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje svetainėje. Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kitai informacijai, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams, tiek Būrelio dalyviams.

ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIS

2018-2019 m. sezonas

VšĮ „Robotikos akademija”, juridinio asmens kodas 303015010, adresas Salotės g. 69, Vilniaus r. sav., Lietuva (toliau vadinama Robotikos akademija), atstovaujama direktoriaus Džiugo Luko Eiduko, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir Tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko interesus (toliau – Vaiko atstovas), toliau tekste Robotikos akademija ir Vaiko atstovas kartu vadinami „Šalimis”, o kiekvienas atskirai - „Šalimi”, sudarė šią Robotikos akademijos neformalaus ugdymo sutartį (toliau – Sutartis). 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Robotikos akademija įsipareigoja Vaiko atstovo sūnų ar dukrą (toliau - Dalyvis) ugdyti pagal neformalaus vaikų ugdymo Robotikos akademijos programą. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2. SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Sutarties sąlygos:

2.1.1. Robotikos akademijos užsiėmimai (toliau - Būreliai arba Užsiėmimai) vyksta mokyklose/darželiuose arba Robotikos akademijos nurodytose patalpose (plačiau - žr. Sutarties 2.1.7 p.).

2.1.2. Būrelio mokestis yra nurodytas užsakymo lange.

2.1.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta 1 kartą per savaitę po 1 astronominę valandą (1 x 60 min.), o mokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta 1 kartą per savaitę po 2 akademines valandas (2 x 45 min.).

2.1.4. Pirmasis mokestis privalo būti sumokamas iki pirmojo Užsiėmimo. Mokant kelis kartus per metus, sumokama iki artėjančio mėnesio pradžios. Mokėjimai atliekami per sistemą, kurią galima pasiekti internete, adresu bureliai.robotikosakademija.lt

2.1.5. Grynaisiais pinigais už teikiamas paslaugas galima atsiskaityti darbo dienomis Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje mokant į įstaigos kasą, informavus apie atvykimo laiką iš anksto (Sutartyje priede nurodytais kontaktais).

2.1.6. Vaikui nelankius Užsiėmimų, pinigai yra nekompensuojami, išskyrus ligos atvejus, kai iš eilės yra praleidžiami du (2) arba daugiau užsiėmimų. Ligos atvejai kompensuojami tik iš anksto pranešus apie neatvykimą dėl ligos, o grįžus į Užsiėmimus - per 10 kalendorinių dienų pristačius gydytojo pažymą (arba ligos lapelio kopiją) apie ligos laikotarpį. Pranešti apie ligą galima elektroniniu paštu Sutarties priede nurodytais kontaktais. Užsiėmimai, praleisti dėl ligos, yra kompensuojami proporcingai mėnesio kainai, o permokėta suma gali būti perkeliama į kitus mėnesius.

2.1.7. Būreliai vyksta ir mokinių mokslo metų atostogų metu. Būreliai vyksta Robotikos akademijos nurodytose patalpose, jeigu:

  • mokykloje paskelbus mokinių atostogas, mokyklos administracija neleidžia vykdyti kitų neformalaus ugdymo veiklų mokyklos patalpose;
  • mokykloje vyksta bet kokio tipo renginys, dėl kurio mokyklos administracija neleidžia vykdyti kitų neformalaus ugdymo veiklų mokyklos patalpose;
  • mokykloje yra paskelbiamas karantinas ir mokiniai į mokyklos patalpas nėra įleidžiami.

3. ROBOTIKOS AKADEMIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą bei saugumą ugdymo procese.

3.2. Užsiėmimų metu vaikų komandas aprūpinti ugdymui skirta programine įranga bei kompiuteriu, robotų komplektu bei LEGO detalėmis.

3.3. Puoselėti teigiamus Būrelio vadovų, vaikų ir tėvų santykius.

3.4. Teikti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir mokymo(si) pasiekimus.

3.5. Neįvykus Būreliui, jeigu jis neįvyko dėl Robotikos akademijos kaltės, užtikrinti šio Užsiėmimo įvykimą kitu laiku, apie jo laiką iš anksto įspėjus Vaiko atstovą. Būrelis nelaikomas neįvykusiu, jei jis neįvyko dėl valstybinės šventės, kai ta diena laikoma nedarbo diena. Apie neįvyksiantį Užsiėmimą Robotikos akademija privalo informuoti elektroniniu paštu Vaiko atstovą ne vėliau kaip vieną (1) dieną iki numatytos Užsiėmimo dienos, o to nepadarius, Robotikos akademija privalo užtikrinti vaiko saugumą ir užimtumą numatyto Užsiėmimo metu.

3.6. Jeigu į Būrelį nesusirinko reikiamas skaičius vaikų, Robotikos akademija turi teisę anuliuoti pasirašytą Sutartį su Vaiko atstovu, pranešusi ne vėliau kaip 3 kalendorinės dienos iki Būrelio pradžios arba, esant galimybei, pasiūlyti pasirinkti lankyti Užsiėmimus kitoje arčiausioje vietoje.

3.7. Jei Vaiko atstovo sūnus ar dukra yra pašalinami iš Robotikos akademijos už Lietuvos Respublikos įstatymų ar Robotikos akademijos vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti už Būrelį pinigai negrąžinami.

3.8. Nesumokėjus mokesčio už mokymąsi per vieną (1) mėnesį nuo Būrelio pradžios, vaikas yra pašalinamas iš Būrelio sąrašų. Tokiu atveju, Vaiko atstovui išlieka pareiga sumokėti už Robotikos akademijos Užsiėmimus, kuriuose dalyvavo Vaiko atstovo sūnus ar dukra iki pašalinimo iš Būrelio sąrašų.

3.9. Robotikos akademija nėra atsakinga už pamestus ir dingusius vaikų daiktus.

4. VAIKO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vaiko atstovas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – jis turi teisę kreiptis į Robotikos akademijos administraciją Sutarties priede nurodytais kontaktais.

4.2. Vaiko atstovas privalo pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo nurodyti aktyvų (pastoviai naudojamą) savo elektroninio pašto adresą, į kurį sutinka gauti elektroninius laiškus. Šiuo adresu Robotikos akademija siunčia primenamuosius laiškus Vaiko atstovui su individualiomis sąskaitomis už teikiamas paslaugas bei informaciją apie Būrelio laiko pasikeitimus. Vaiko atstovas, pasirašydamas šią Sutartį elektroniniu būdu, sutinka, kad jo el. pašto adresas būtų naudojamas informaciniais ir/ar rinkodaros tikslais pagal šios Sutarties sąlygas.

4.3. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Robotikos akademijos darbuotojai ir Būrelio vadovai, vykdydami Sutarties įsipareigojimus. Minėta informacija privalo būti nurodoma el. paštu (Sutarties priede nurodytais kontaktais) nedelsiant po registracijos į Būrelį. Vaiko atstovas patvirtina, kad Būrelio dalyvis yra patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažymą apie Būrelio dalyvio sveikatą.

4.4. Šia Sutartimi Vaiko atstovas pareiškia, kad neprieštarauja, kad Užsiėmimų metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Robotikos akademijos nuosavybė ir gali būti naudojama išimtinai Robotikos akademijos veiklos reklamos tikslams be atskiro Vaiko atstovo sutikimo. Nuotraukomis bei filmuota medžiaga nebus dalijamasi su trečiosiomis šalimis.

4.5. Vaiko atstovas neprieštarauja, kad jo vaikas būtų vedamas ar vežamas į kitą Užsiėmimų vietą, ugdymo ir mokymo tikslais, iš anksto Vaiko atstovą informavus elektroniniu paštu apie kitą Užsiėmimų vietą ir gavus jo sutikimą. Negavus sutikimo, Šalys tariasi dėl kito Būreliui tinkamo laiko ir vietos.

4.6. Vaiko atstovas įsipareigoja supažindinti savo vaiką su šia Sutartimi ir ja prisiimtais įsipareigojimais.

4.7. Vaiko atstovas užtikrina, kad jo vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių. Vaiko atstovas supažindina vaiką su šiomis taisyklėmis:

  • Gerbti Būrelio vadovus ir kitus Būrelio narius, laikytis drausmės, aktyviai dalyvauti Robotikos akademijos Būrelio programoje;
  • Saugoti savo bei kitų vaikų sveikatą ir daiktus;
  • Nesinaudoti mobiliuoju telefonu ne edukacijai skirtais tikslais, išskyrus pranešti ar gauti neatidėliotinai svarbią informaciją iš Vaiko atstovo ar kitų susijusių asmenų. Kitais atvejais, Būrelio vadovai pasilieka teisę mobilųjį telefoną laikinai atimti ir grąžinti tik pasibaigus Būreliui;
  • Nesinešti daiktų, keliančių pavojų kitų asmenų saugumui, nuosavybei, gyvybei, sveikatai ar fizinei neliečiamybei;
  • Be Būrelio vadovo neišeiti už Būrelio teritorijos ribų;
  • Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų Būrelių metu, taip pat, apsvaigus nesirodyti Būrelio teritorijoje;
  • Šalia įrangos ar kompiuterių nevartoti skysčių, kurie galėtų pakenkti prietaisams ar juos sugadinti.

4.8. Vaiko atstovas pilnai atlygina už Būrelio dalyvio Užsiėmimų metu padarytą žalą įrangai, technikai bei kitam turtui. 4.9. Vaiko atstovas įsipareigoja nurodyti teisingus ir galiojančius savo ir Būrelio dalyvio kontaktus, vardus bei pavardes.

5. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 m. gegužės mėn. 31 d. imtinai. Pasirašymo diena yra laikoma diena, kai Vaiko globėjas internetinėje svetainėje padaro žymą, kad sutinka su Sutarties sąlygomis.

5.2. Vaiko atstovas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, prieš tai įspėjęs Robotikos akademiją raštu mažiausiai prieš 10 kalendorinių dienų, ir visiškai atsiskaitęs su Robotikos akademija už iki Sutarties nutraukimo suteiktas šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, nepaisant to, ar Vaiko atstovo sūnus ar dukra faktiškai dalyvavo organizuotuose Būreliuose (išskyrus atvejus, kai Būrelio dalyvis negalėjo dalyvauti Būreliuose dėl ligos - šiuo atveju vadovaujamasi Sutarties 2.1.6. p.). Nutraukiant abonementą, taikomas Sutarties nutraukimo mokestis, kuris yra išskaičiuojamas iš avansu sumokėtos sumos - šiuo atveju vadovaujamasi Sutarties 6.2 punktu.

5.3. Robotikos akademija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

5.3.1. Būrelio dalyvis kelia grėsmę kitų vaikų saugumui;

5.3.2. Vaiko atstovo sūnus ar dukra nelanko Būrelio (t.y. nesinaudoja šioje Sutartyje numatytomis paslaugomis) daugiau kaip vieną (1) mėnesį laiko ir neinformuoja Robotikos akademijos apie minėto nelankymo priežastis raštu arba telefonu. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už šį nelankytą laikotarpį pilną Būrelio mėnesinę kainą, nors Vaiko atstovo sūnus ar dukra faktiškai nedalyvavo Būreliuose.

5.3.3. Vaiko atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu prieš 10 dienų įspėjus Vaiko atstovą apie Sutarties mokėjimo termino pažeidimą, šis pažeidimas nėra pašalinamas (t.y. nėra atsiskaitoma už Robotikos akademijos suteiktas paslaugas) per 5 kalendorines dienas nuo įspėjimo pateikimo. Šiuo atveju Sutarties nutraukimas nepašalina Vaiko atstovo prievolės sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas.

6. MOKĖJIMAI, NUOLAIDOS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Vaiko atstovo mokėjimo laikotarpis prasideda nuo pirmojo Užsiėmimo dienos (pvz., jeigu pirmasis Užsiėmimas įvyko rugsėjo 5 dieną, kito mokėjimo laikotarpio pradžia yra laikoma spalio 1 diena). Sąskaitos siunčiamos kiekvieno mėnesio 3 dieną, o pirmojo mėnesio kaina mažinama proporcingai praleistų Užsiėmimų skaičiui.

6.2. Nutraukimo mokesčio suma lygi suteiktos nuolaidos dydžiui arba pasirinkto mokėjimo termino kainos sumažinimo panaikinimui - t.y. nutraukiant abonementą, kiekvienas lankytas mėnuo yra vertinamas kaip atskirai įsigytas, nepritaikius nuolaidos (pvz., jeigu Jums buvo pritaikyta 10% nuolaida, įsigyjant metinį abonementą, už kurį su nuolaida sumokėjote 342 EUR, nutraukiant Sutartį po 3 mėnesių Jums bus grąžinama 187,8 EUR, o ši suma gaunama pagal skaičiavimo formulę [307,8 – (3 mėn. x 40 EUR) (standartinė 1 mėn. Būrelio kaina)]. Analogiškas skaičiavimo metodas bus naudojamas visuose miestuose.

6.3. Sutarties nutraukimas jokiais atvejais nepanaikina Vaiko atstovo pareigos sumokėti Sutartyje nurodytą sumą bei kitus mokesčius pagal Sutartį.

6.4. Tais pačiais metais besimokantiems dviems (ir daugiau) vaikams iš vienos šeimos – antram ir kitiems vaikams taikoma 10 proc. nuolaida nuo įmokos už antrą vaiką. Norint pasinaudoti nuolaida, reikia pateikti prašymą el. paštu Jūsų miesto ar regiono administracijai, atsiunčiant vaikų vardus ir pavardes, parinktą lankymo vietą ir laiką, bei vieno iš Vaiko atstovų vardą ir pavardę. Gavus prašymą, bus suteikiamas individualus nuolaidos kodas/-ai, kurį (-iuos) reikia suvesti prieš apmokant už antro ir/arba kitų vaikų Būrelį.

6.5. (i) Ligos atveju (laikantis Sutarties 2.1.6 p.), (ii) nesusirinkus vaikams į organizuojamą Būrelio grupę ar (iii) neįvykus Užsiėmimui dėl Robotikos akademijos kaltės, pinigai yra grąžinami Sutarties priede nurodytais kontaktais pateikus pinigų grąžinimo prašymą (skenuotą popierinį arba elektroninės formos, priklausomai nuo pirminio mokėjimo už Būrelį būdo).

7. DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Robotikos akademija, teikdamas poilsio bei edukacinio pobūdžio paslaugas, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kliento ir Dalyvio duomenis Sutarčių su Klientu sudarymui ir vykdymui, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Robotikos akademijos pareigų vykdymui ir kitais tikslais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. 2016/679) ir kitų teisės aktų reikalavimus.

7.2. Robotikos akademija tvarko, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kliento ir Dalyvio duomenis taip, kaip detaliai nurodyta šios Sutarties priede – Duomenų apsaugos politikoje, su kuria Vaiko atstovas gali susipažinti Robotikos akademijos interneto puslapyje

7.3. Prieš sudarydamas Sutartį su Robotikos akademija, Vaiko atstovas privalo susipažinti su Duomenų apsaugos politika. Jei Klientui Duomenų apsaugos politika ar bet kuri jos dalis pasirodo nesuprantama ar neaiški, Vaiko atstovas privalo apie tai informuoti Robotikos akademiją iki Sutarties sudarymo, o Robotikos akademija privalo pateikti bei paaiškinti Kliento nurodytus neaiškumus. Pasirašydamas Sutartį Vaiko atstovas patvirtina, kad susipažino su visomis Duomenų apsaugos politikos nuostatomis ir jas visiškai suprato.

7.4. Vaiko atstovas privalo nedelsdamas informuoti Robotikos akademiją raštu, jeigu Vaiko atstovas sužino, kad Robotikos akademija renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko netikslius arba pasenusius bet kuriuos Kliento ar Dalyvio asmens duomenis, arba Vaiko atstovas mano, kad bet kuriuos Kliento ar Dalyvio asmens duomenis Robotikos akademija renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šalys atsako už savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

8.2. Ši Sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

8.3. Visi ginčai dėl šios Sutarties visų pirma sprendžiami derybų būdu, o susitarti nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes.

9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Robotikos akademija

VšĮ „Robotikos akademija”

Įmonės kodas: 303015010

AB DNB bankas a/s: LT654010042403927611

Tel. Nr.:+370 5 25 25 713

Direktorius: Džiugas Lukas Eidukas

PRIEDAS NR. 1 PRIE ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIES

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI IR PRANEŠIMAMS

Kontaktai pagal miestus ir regionus:

Vilnius
vilnius@robotikosakademija.lt - +370 5 25 25 713

Kaunas
kaunas@robotikosakademija.lt - +370 5 25 25 713

Klaipėda
klaipeda@robotikosakademija.lt - +370 5 25 25 713

Panevėžys
panevezys@robotikosakademija.lt - +370 5 25 25 713

Kiti miestai
arturas@robotikosakademija.lt, ziedune@robotikosakademija.lt - +370 5 25 25 713

Top