Būrelių sutartis

Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu – t.y. Jums darant žymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje svetainėje.

Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kitai informacijai bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams, tiek Būrelio dalyviams.

ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIS

2019-2020 m. sezonas

VšĮ „Robotikos akademija”, juridinio asmens kodas 303015010, adresas J.Jasinskio 16F, LT-01112 Vilnius, Lietuva (toliau vadinama Robotikos akademija), atstovaujama direktoriaus Džiugo Luko Eiduko, veikiančio pagal įstaigos įstatus

ir

Tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko interesus (toliau – Vaiko atstovas),

toliau tekste Robotikos akademija ir Vaiko atstovas kartu vadinami „Šalimis”, o kiekvienas atskirai - „Šalimi”, sudarė šią Robotikos akademijos neformalaus ugdymo sutartį (toliau – Sutartis).

  1. SUTARTIES OBJEKTAS
    1.1. Robotikos Akademija įsipareigoja Vaiko atstovo sūnų ar dukrą (toliau – Dalyvis) ugdyti pagal neformalaus vaikų ugdymo Robotikos Akademijos programą. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Sutarties sąlygos:

2.1.1. Robotikos akademijos užsiėmimai (toliau – Būreliai arba Užsiėmimai) vyksta mokyklose/darželiuose arba Robotikos Akademijos nurodytose patalpose.

2.1.2. Pirminis būrelio mokestis susideda iš 4 užsiėmimų kainos Jūsų pasirinktame mieste. Būrelio kaina skaičiuojama pagal užsiėmimų skaičių per mėnesį, todėl skirtingais mėnesiais gali būti didesnė arba mažesnė sąskaita, priklausomai nuo organizuotų tą mėnesį užsiėmimų skaičiaus, kurie vyksta 1 kartą per savaitę. Plačiau apie mokestį už būrelį ir jo skaičiavimą galite skaityti Sutarties priede Nr. 2.

2.1.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta 1 kartą per savaitę po vieną (1) valandą (1 x 60 min.), išskyrus J. Jasinskio g. 16F patalpas, kuriose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėms Būreliai vyksta vieną (1) kartą per savaitę po 2 akademines valandas (2 x 45 min.). Mokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta vieną (1) kartą per savaitę po 2 akademines valandas (2 x 45 min.).

2.1.4. Pirmasis mokestis privalo būti sumokamas iki pirmojo Užsiėmimo. Už kitus užsiėmimus mokama į priekį, sąskaitos bus išrašomos kiekvieno mėnesio 3 dieną ir sąskaitą reikia apmokėti per 10 dienų, neapmokėjus per šį laikotarpį bus siunčiami informaciniai priminimai el. laiškais ir/arba sms žinute. Mokėjimai atliekami per sistemą iš savo paskyros, kurią galima pasiekti internete, adresu https://bureliai.robotikosakademija.lt/paskyra .

2.1.5. Grynaisiais pinigais už teikiamas paslaugas galima atsiskaityti darbo dienomis Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje mokant į įstaigos kasą, informavus apie atvykimo laiką iš anksto (Sutarties priede Nr. 1. nurodytais kontaktais).

2.1.6. Vaikui nelankius Užsiėmimų, pinigai yra negrąžinami, išskyrus ligos atvejus, kai iš eilės yra praleidžiami du (2) arba daugiau užsiėmimų ir yra pateikta gydytojo pažyma arba jos kopija, arba, kai Klientas nori pasinaudoti galimybe pateisinti tris (3) užsiėmimus dėl asmeninių priežasčių per visus mokslo metus (2019-2020 m.m.). Grįžus į Užsiėmimus po ligos, gydytojo pažymą arba jos kopiją reikia atsiųsti el. paštu info@robotikosakademija.lt arba to miesto el. paštu (kontaktai nurodyti Sutarties priede nr. 1) per 10 darbo dienų. Nepristačius gydytojo pažymos laiku arba pristačius ją pasibaigus aukščiau nurodytam laiko terminui, Robotikos Akademija turi teisę šios pažymos nepriimti ir nekompensuoti praleistų užsiėmimų. Du ar daugiau Užsiėmimų, praleisti dėl ligos, yra kompensuojami proporcingai mėnesio kainai, o permokėta suma gali būti perkeliama į kitus mėnesius.

2.1.7. Būreliai vyksta ir mokinių atostogų metu, o už Valstybinių švenčių metu neįvykusius užsiėmimus Robotikos Akademija privalo organizuoti atidirbimus. Būreliai vyksta Robotikos Akademijos nurodytose patalpose, jeigu:

3. ROBOTIKOS AKADEMIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą bei saugumą ugdymo procese.
3.2. Užsiėmimų metu vaikų komandas aprūpinti ugdymui skirta programine įranga bei kompiuteriu, robotų komplektu bei LEGO detalėmis.
3.3. Puoselėti teigiamus Būrelio vadovų, vaikų ir tėvų santykius.
3.4. Teikti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir mokymo(si) pasiekimus.
3.5. Neįvykus Būreliui, jeigu jis neįvyko dėl Robotikos akademijos kaltės, užtikrinti šio Užsiėmimo įvykimą kitu laiku, apie jo laiką iš anksto įspėjus Vaiko atstovą. Už neįvykusius užsiėmimus šventinėmis dienomis Robotikos akademija organizuoja atidirbimus iš anksto apie tai informuodama Vaiko atstovą. Jeigu Vaiko atstovas negali dalyvauti atidirbime dėl asmeninių priežasčių, jis gali pasinaudoti galimybe kompensuoti tris (3) užsiėmimus mokslo metų eigoje. Apie neįvyksiantį Užsiėmimą Robotikos Akademija privalo informuoti elektroniniu paštu Vaiko atstovą ne vėliau kaip vieną (1) dieną iki numatytos Užsiėmimo dienos, o to nepadarius, Robotikos Akademija privalo užtikrinti vaiko saugumą ir užimtumą numatyto Užsiėmimo metu.
3.6. Jeigu į Būrelį nesusirinko reikiamas skaičius vaikų, Robotikos Akademija turi teisę anuliuoti pasirašytą Sutartį su Vaiko atstovu, pranešusi ne vėliau kaip 1 kalendorinės dienos iki Būrelio pradžios arba, esant galimybei, pasiūlyti pasirinkti lankyti Užsiėmimus kitoje Vaiko atstovui tinkamoje vietoje.
3.7. Jei Vaiko atstovo sūnus ar dukra yra pašalinami iš Robotikos akademijos už Lietuvos Respublikos įstatymų ar Robotikos akademijos vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti už Būrelį pinigai negrąžinami.
3.8. Nesumokėjus mokesčio už mokymąsi per vieną (1) mėnesį nuo Būrelio pradžios arba paskutinės sąskaitos datos, vaikas yra pašalinamas iš Būrelio sąrašų. Tokiu atveju, Vaiko atstovui išlieka pareiga sumokėti už Robotikos akademijos Užsiėmimus, kuriuose dalyvavo Vaiko atstovo sūnus ar dukra iki pašalinimo iš Būrelio sąrašų. Apie būsimą pašalinimą Vaiko atstovas bus informuotas el. laišku ir/arba trumpąja SMS žinute.
3.9. Robotikos Akademija nėra atsakinga už pamestus ir dingusius vaikų daiktus.

4. VAIKO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vaiko atstovas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – jis turi teisę kreiptis į Robotikos Akademijos administraciją Sutarties priede Nr. 1 nurodytais kontaktais.
4.2. Vaiko atstovas privalo pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo nurodyti aktyvų (nuolat naudojamą) savo elektroninio pašto adresą, į kurį sutinka gauti informacinius elektroninius laiškus. Šiuo adresu Robotikos Akademija siunčia primenamuosius laiškus Vaiko atstovui su individualiomis sąskaitomis už teikiamas paslaugas bei informaciją apie Būrelio laiko pasikeitimus ir tai nėra laikoma rinkodaros informacija. Vaiko atstovas, pasirašydamas šią Sutartį elektroniniu būdu, sutinka, kad jo el. pašto adresas būtų naudojamas informaciniais ir/ar rinkodaros tikslais pagal šios Sutarties sąlygas. Sutikimą dėl rinkodaros Vaiko atstovas gali valdyti savo paskyroje.
4.3. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Robotikos akademijos darbuotojai ir Būrelio vadovai, vykdydami Sutarties įsipareigojimus. Minėta informacija privalo būti nurodoma el. paštu (Sutarties priede nr. 1 nurodytais kontaktais) nedelsiant po registracijos į Būrelį. Vaiko atstovas patvirtina, kad Būrelio dalyvis yra patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažymą apie Būrelio dalyvio sveikatą.
4.5. Vaiko atstovas įsipareigoja supažindinti savo vaiką su šia Sutartimi ir joje prisiimtais įsipareigojimais.
4.6. Vaiko atstovas užtikrina, kad jo vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių. Vaiko atstovas supažindina vaiką su šiomis taisyklėmis:

4.8. Vaiko atstovas pilnai atlygina už Būrelio dalyvio Užsiėmimų metu padarytą žalą įrangai, technikai bei kitam turtui.
4.9. Vaiko atstovas įsipareigoja nurodyti teisingus ir galiojančius savo ir Būrelio dalyvio kontaktus, vardus bei pavardes.

5. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2020 m. gegužės mėn. 31 d. imtinai. Pasirašymo diena yra laikoma diena, kai Vaiko globėjas internetinėje svetainėje padaro žymą, kad sutinka su Sutarties sąlygomis.

5.2. Vaiko atstovas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, prieš tai įspėjęs Robotikos Akademija raštu mažiausiai prieš 10 kalendorinių dienų ir visiškai atsiskaitęs su Robotikos Akademija už iki Sutarties nutraukimo suteiktas šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, nepaisant to, ar Vaiko atstovo sūnus ar dukra faktiškai dalyvavo organizuotuose Būreliuose (išskyrus atvejus, kai Būrelio dalyvis negalėjo dalyvauti Būreliuose dėl ligos – šiuo atveju vadovaujamasi Sutarties 2.1.6. p.).

5.3. Robotikos Akademija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

5.3.1. Būrelio dalyvis kelia grėsmę kitų Būrelio dalyvių saugumui, jo elgesys nepagarbus, žeidžiantis kitų Būrelio dalyvių garbę, orumą, kursto rasinę, lytinę ar kitokią nesantaiką;

5.3.2. Vaiko atstovo sūnus ar dukra nelanko Būrelio ir neinformuoja Robotikos akademijos apie minėto nelankymo priežastis raštu (el. paštu ir/arba gyvojo pokalbio kanale). Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už šį nelankytą laikotarpį pilną Būrelio mėnesinę kainą, nors Vaiko atstovo sūnus ar dukra faktiškai nedalyvavo Būreliuose. Pateisinamos nelankymo priežastys nurodytos Sutarties punkte 2.1.6.

5.3.3. Vaiko atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu prieš 10 dienų įspėjus Vaiko atstovą apie Sutarties mokėjimo termino pažeidimą, šis pažeidimas nėra pašalinamas (t.y. nėra atsiskaitoma už Robotikos akademijos suteiktas paslaugas) per 5 kalendorines dienas nuo įspėjimo pateikimo. Šiuo atveju Sutarties nutraukimas nepašalina Vaiko atstovo prievolės sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas.

6. MOKĖJIMAI, NUOLAIDOS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Vaiko atstovo mokėjimo laikotarpis prasideda nuo pirmojo Užsiėmimo dienos (pvz., jeigu pirmasis Užsiėmimas įvyko rugsėjo 5 dieną, kito mokėjimo laikotarpio pradžia yra laikoma spalio 1 diena). Sąskaitos siunčiamos kiekvieno mėnesio 3 dieną, o pirmojo mėnesio kaina mažinama proporcingai praleistų Užsiėmimų skaičiui, jei jie gali būti kompensuojami pagal 2.1.6 punkto sąlygas. 

6.2. Sutarties nutraukimas jokiais atvejais nepanaikina Vaiko atstovo pareigos sumokėti Sutartyje nurodytą sumą bei kitus mokesčius pagal Sutartį. Geranoriška ir laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, skolos administravimą perima skolų išieškojimo įmonė. 

6.3. Būrelių nuolaidos yra taikomos automatiškai lojaliems klientams, registruojantis ankstesniais metais Būrelyje ar Stovykloje registruotu el. paštu. Plačiau apie nuolaidas galite skaityti Sutarties priede Nr. 3.

6.4. Tais pačiais metais besimokantiems dviems (ir daugiau) vaikams iš vienos šeimos – antram ir kitiems vaikams taikoma 10 proc. nuolaida nuo įmokos už antrą vaiką. Nuolaida taikoma automatiškai tuo pačiu elektroniniu paštu perkant Būrelį kitam vaikui. Vienam iš vaikų nutraukus abonementą, panaikinama ir antrajam vaikui skirta nuolaida, nepriklausomai nuo to, kuris vaikas nustoja lankyti Būrelį. Jei vaikui gali būti taikoma skirtingo lygio nuolaida – automatiškai yra taikoma palankesnė Vaiko atstovui.

6.5. (i) Ligos atveju (laikantis Sutarties 2.1.6 p.), (ii) nesusirinkus vaikams į organizuojamą Būrelio grupę ar (iii) neįvykus Užsiėmimui dėl Robotikos akademijos kaltės, pinigai yra grąžinami Sutarties priede nurodytais kontaktais pateikus pinigų grąžinimo prašymą (skenuotą popierinį arba elektroninės formos, priklausomai nuo pirminio mokėjimo už Būrelį būdo).

6.6. Pinigų grąžinimas atliekamas tik užpildžius pinigų grąžinimo formą internete arba jos popierinį variantą.

7. DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Robotikos Akademija, teikdamas poilsio bei edukacinio pobūdžio paslaugas, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kliento ir Dalyvio duomenis Sutarčių su Klientu sudarymui ir vykdymui, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Robotikos akademijos pareigų vykdymui ir kitais tikslais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. 2016/679) ir kitų teisės aktų reikalavimus.

7.2. Robotikos Akademija tvarko, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kliento ir Dalyvio duomenis taip, kaip detaliai nurodyta šios Sutarties priede – Duomenų apsaugos politikoje, su kuria Vaiko atstovas gali susipažinti Robotikos akademijos interneto puslapyje

7.3. Prieš sudarydamas Sutartį su Robotikos Akademija, Vaiko atstovas privalo susipažinti su Duomenų apsaugos politika. Jei Klientui Duomenų apsaugos politika ar bet kuri jos dalis pasirodo nesuprantama ar neaiški, Vaiko atstovas privalo apie tai informuoti Robotikos Akademija iki Sutarties sudarymo, o Robotikos Akademija privalo pateikti bei paaiškinti Kliento nurodytus neaiškumus. Pasirašydamas Sutartį Vaiko atstovas patvirtina, kad susipažino su visomis Duomenų apsaugos politikos nuostatomis ir jas visiškai suprato.

7.4. Vaiko atstovas privalo nedelsdamas informuoti Robotikos Akademija raštu, jeigu Vaiko atstovas sužino, kad Robotikos Akademija renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko netikslius arba pasenusius bet kuriuos Kliento ar Dalyvio asmens duomenis, arba Vaiko atstovas mano, kad bet kuriuos Kliento ar Dalyvio asmens duomenis Robotikos Akademija renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šalys atsako už savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

8.2. Ši Sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

8.3. Visi ginčai dėl šios Sutarties visų pirma sprendžiami derybų būdu, o susitarti nepavykus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes.

9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Robotikos Akademija
VšĮ „Robotikos Akademija”
Įmonės kodas: 303015010
AB DNB bankasa/s: LT654010042403927611
Tel. Nr.: (8­-5) 2 52 62 13
Direktorius: Džiugas Lukas Eidukas

PRIEDAS NR. 1 PRIE ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIES

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI IR PRANEŠIMAMS

Kontaktai pagal miestus ir regionus:

Vilnius - vilnius@robotikosakademija.lt - (8-5) 2 52 62 13

Kaunas - kaunas@robotikosakademija.lt - (+370) 602 26 414

Klaipėda - klaipeda@robotikosakademija.lt - (+370) 655 61 159

Panevėžys - panevezys@robotikosakademija.lt - (+370) 650 88 221

Kiti miestai - regionai@robotikosakademija.lt, ziedune@robotikosakademija.lt - (+370) 650 13 329, (+370) 699 43 108

PRIEDAS NR. 2 PRIE ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIES

ROBOTIKOS BŪRELIO KAINA IR JOS SKAIČIAVIMAS

Už būrelyje vyksiančius užsiėmimus yra mokama į priekį. Trečią mėnesio dieną Jūs gausite sąskaitą už 4 einamojo mėnesio užsiėmimus, t.y. sąskaitos siunčiamos į priekį. 

Robotikos būrelio kaina skiriasi pagal miestą.

Būrelio kaina susideda iš užsiėmimų skaičiaus per menėsį, todėl, kai kuriais mėnesiais galite gauti mažesnes arba didesnes sąskaitas. Pirmoji registracija skirta apmokėti už 4 užsiėmimus. Jei lankymo mėnesį įvyks 5 užsiėmimai – nepadengtas skirtumas bus pridėtas prie kito mėnesio sąskaitos. Pavyzdys: užsiregistravote į būrelį Vilniuje, kur 1 užsiėmimo kaina yra 10€ ir pasirinkote lankymo dieną ketvirtadienį. Rugsėjį įvyks 4 užsiėmimai, už juos jau esate apmokėję. Spalio 3 d. gausite sąskaitą už kitus 4 užsiėmimus, tačiau spalio mėnesį būreliai vyks 5 kartus. Vieno neapmokėto užsiėmimo kaina bus pridėta prie sąskaitos už lapkričio mėnesį. Jei per mėnesį jums įvyks tik 3 užsiėmimai (pvz. mokykla nesutiks organizuoti privalomo atidirbimo už valstybinę šventę, o mes nesuorganizuosime Jums atidirbimo kitoje vietoje) – Jums atitinkamai bus sumažintas mokestis (o jei būsite įmokėję daugiau, Jums susidarys permoka, kuri mažins ateinančią sąskaitą). 

Pagal pasirinktą lankyti savaitės dieną įvyks tiek užsiėmimų:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
Rugsėjis 4 4 4 4 4 4 4
Spalis 4 5 5 5 4 4 4
Lapkritis 4 4 4 4 5 5 4
Gruodis 5 4 4 4 4 4 5
Sausis 4 4 4 5 5 4 4
Vasaris 4 4 4 4 4 5 4
Kovas 5 5 4 4 4 4 5
Balandis 4 4 5 5 4 4 4
Gegužė 4 4 4 4 5 5 5
Viso užsiėmimų: 38 38 38 39 39 39 39

Kadangi esame NVŠ krepšelį turinti įstaiga – užsiėmimus organizuojame ir vaikų atostogų metu, kuriuose privaloma dalyvauti. Tuo atveju, kai mokykla nesutinka, kad užsiėmimas būtų organizuojamas jos patalpose vaikų atostogų metu – Jūs būsite informuoti apie kitą laiką, kada kviečiame atvykti.

Už užsiėmimus, kurie turėtų vykti valstybinių švenčių metu, bus organizuojami atidirbimai. Apie jų laiką būsite informuoti iš anksto. Jei negalite dalyvauti užsiėmime du ar daugiau kartų iš eilės – turite atnešti gydytojo išduotą pažymą tam, kad būtų kompensuota užsiėmimų kaina. DĖMESIO! Iki 3 kartų per vienerius mokslo metus Jūs galite neatvykti į užsiėmimą ir jį pateisinti pažymėdami sistemoje. Nutraukus sutartį ir grįžus vėl – nemokamų kartų kiekis nepadidėja. 

PRIEDAS NR. 3

BŪRELIŲ NUOLAIDOS

Robotikos Akademijos būrelių nuolaidų sistema susideda iš 3 lygių: bronzinio, sidabrinio ir auksinio. Vienas lygis pasiekiamas per vienus pilnus Robotikos Akademijos mokslo metus, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d. Skaičiuojami šie sezonai: 2016/2017 m.m., 2017/2018 m.m., 2018/2019 m.m.

Robotikos Akademijos lojalumo programa skirstoma taip:

Bronzinio lygio (5% nuolaida) suteikiama:

Lankius Robotikos Akademijos būrelį vienus mokslo metus

arba

Lankius bent 1 Robotikos Akademijos vasaros stovyklą.

Sidabrinio lygio (10% nuolaida) suteikiama:

Lankius Robotikos Akademijos būrelius dvejus mokslo metus*

arba

Lankius dvi Robotikos Akademijos vasaros stovyklas

arba

Lankius stovyklą bet kuriais metais ir būrelį bet kuriais mokslo metais, kurie patenka į imtį (žr. aukščiau išvardintus mokslo metus).

Auksinio lygio (15% nuolaida) suteikiama:

Lankius Robotikos akademijos būrelius trejus mokslo metus*

arba

Lankius tris Robotikos Akademijos vasaros stovyklas

arba

Lankius dvi Robotikos Akademijos vasaros stovyklas ir būrelį bet kuriais mokslo metais, kurie patenka į imtį (žr. aukščiau išvardintus mokslo metus).

Būrelio nuolaida skaičiuojama nuo kiekvieno užsiėmimo kainos (pvz. jei rugsėjį Jums įvyks 4 užsiėmimai Vilniuje ir Jūs turite Bronzinio lygio nuolaidą – nuolaida skaičiuojama pagal formulę (4 užsiėmimai x 10 Eur) - 5% = 38,00 Eur . Jei spalio mėnesį Jums įvyks 5 užsiėmimai Vilniuje ir Jūs turite Bronzinio lygio nuolaidą – nuolaida skaičiuojama pagal formulę (5 užsiėmimai x 10 Eur) - 5% = 47,50 Eur .)

Jei viename sezone buvo lankytas būrelis arba stovykla (arba abu) – jums bus suteikta lojalumo nuolaida už vieną sezoną. Žiūrėkite lentelę:

  Ar lankė?
Būrelis 2016/2017  IR/ARBA stovykla 2017 +   + + +    
Būrelis 2017/2018 IR/ARBA stovykla 2018 + + +     +  
Būrelis 2018/2019 IR/ARBA stovykla 2019 + +   +     +
Nuolaidos dydis 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

Nuolaidos nesumuojamos.

Nuolaidos suteikiamos automatiškai prisijungus su savo paskyra į stovyklų sistemą pasiekus apmokėjimo žingsnį. Nuolaidos yra generuojami pagal el. p. adresą.**

Antram (trečiam, ketvirtam ir tolesniam) šeimos nariui taikoma 10% nuolaida. Nuolaida pritaikoma krepšelyje automatiškai. Nuolaidos nesumuojamos su kitais pasiūlymais. Nuolaida taikoma automatiškai tuo pačiu elektroniniu paštu perkant būrelį kitam vaikui. Bet kuriam iš vaikų nutraukus abonementą ši nuolaida  panaikinama. 

* Atlikta bent viena pilna mėnesio įmoka ir atvykta į būrelį per mokslo metus.

**Jei esate prašę panaikinti savo el. p. adresą iš mūsų duomenų bazės, rašėte prašymą būti pamirštas – lojalumo nuolaida Jums bus netaikoma, nes neturėsime Jūsų duomenų.