Robotikos sutartis online

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (VIRTUALAUS BŪRELIO) SUTARTIS

ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ, juridinio asmens kodas 303015010, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16F, 03163 Vilnius (toliau – Akademija), atstovaujama direktoriaus Džiugo Luko Eiduko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės, ir

Nepilnamečio vaiko tėvas ar kitas teisėtas atstovas (toliau – Klientas), veikiantis išimtinai nepilnamečio vaiko interesais, iš kitos pusės, 

Akademija ir Klientas kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė nuotoliniu būdu šią neformaliojo vaikų švietimo (virtualaus būrelio) sutartį (toliau – Sutartis).

 1. SUTARTIES OBJEKTAS 
  1. Akademija įsipareigoja nuotoliniu būdu (internetu) suteikti pagal šią Sutartį mokamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas (toliau – Paslaugos) Kliento nurodytam nepilnamečiui vaikui (toliau – Vaikas), o Klientas įsipareigoja apmokėti už šias Paslaugas bei vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
 2. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR TEIKIMAS
  1. Klientas užsako Paslaugas Akademijos interneto tinklalapyje (https://robotikosakademija.lt/) susikūręs asmeninę elektroninę paskyrą ir užsakymo formoje pasirinkęs būrelio tipą, Vaiko amžiaus grupę, būrelio užsiėmimų laiką, bei nurodęs Vaiko asmens duomenis. Paslaugos laikomos užsakytos, kuomet Klientas užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir atlieka nustatyto dydžio mokėjimą už Paslaugas.
  2. Paslaugos yra teikiamos nuotoliniu elektroniniu būdu (internetu) virtualios klasės principu, kuomet atitinkamo būrelio vaikų grupė vienu metu prisijungia prie Akademijos suteiktos internetinės platformos ir vykdo Akademijos mokytojo nurodytas užduotis, kuriomis vaikai yra lavinami analitinio ir loginio mąstymo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, kaip spręsti iškilusias problemas. Paslaugų teikimo metu yra naudojama kompiuterine įranga su vaizdo ir garso įrenginiais, kurių Akademija neįsipareigoja suteikti Vaikui.
  3. Būrelio užsiėmimų metu draudžiama daryti vaizdo ir garso įrašus, bei juos viešinti tretiesiems asmenims.
  4. Būrelio užsiėmimai organizuojami vieną kartą per savaitę, kurių trukmė nustatyta užsakant Būrelį.
  5. Ne dėl Akademijos kaltės Vaikui vėluojant ar negalint numatyto būrelio užsiėmimo laiku prisijungti prie internetinės platformos, užsiėmimo laikas nėra pratęsiamas, perkeliamas kitu laiku ar kompensuojamas pinigine ar kitokia forma.
  6. Vaikui dėl asmeninių priežasčių negalėjus dalyvauti numatytame Būrelio užsiėmime, Akademija pateikia užsiėmimo vaizdinę-metodinę medžiagą Klientui elektroniniu paštu, kuri laikoma kompensacija už praleistą Būrelio užsiėmimą.
  7. Per vienerius Akademijos mokslo metus, Klientas gali nepateikiant jokių tai patvirtinančių įrodymų, iki trijų kartų pateisinti Vaiko nedalyvavimą numatytuose Būrelio užsiėmimuose. Šie pateisinti kartai bus neapmokęstinti tada, kai Klientas pažymės juos savo asmeninėje elektroninėje paskyroje iki artimiausio mėnesio 15 dienos.
  8. Būrelio užsiėmimai, kurių laikas sutampa su valstybinių švenčių dienomis ar kasmetinėmis Vaiko atostogomis mokykloje, gali būti pakeisti kitu Akademijos nuožiūra nustatytu laiku apie tai ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas informuojant Klientą, jo asmeninėje elektronineje paskyroje arba elektroniniu paštu.
 3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Akademija įsipareigoja:
   1. teikti Paslaugas Vaikui pagal individualią Akademijos ugdymo programą;
   2. Paslaugų teikimo metu užtikrinti Klientui prieigą prie asmeninės elektroninės paskyros ir jos duomenų bei internetinę platformą, kurioje bus vykdomi būrelio užsiėmimai.
  2. Akademija turi teisę:
   1. savo nuožiūra individualizuoti bei taikyti Vaikui Akademijos ugdymo programą ar jos dalis, savarankiškai pasirenkant taikymo metodus ir formas;
   2. savo nuožiūra paskirti būrelio užsiėmimų mokytoją. Būrelio užsiėmimų mokytojui susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint vesti užsiėmimų, jį pavaduoja kitas Akademijos nuožiūra paskirtas mokytojas;
   3. reikalauti, kad Klientas imtųsi efektyvių priemonių dėl netinkamo Vaiko elgesio;
   4. pašalinti iš būrelio Vaiką už šiurkščius moralės ir/ar elgesio normų pažeidimus, nedelsiant apie tai informuojant Klientą. Susiklosčius tokiai situacijai, sumokėti pinigai už būrelį nėra grąžinami.
  3. Klientas įsipareigoja:
   1. nurodyti teisingus duomenis apie Vaiką;
   2. suteikti Vaikui reikalingą kompiuterinę įrangą ir interneto ryšį, tam, kad Akademija galėtų suteikti Paslaugas pagal šią Sutartį;
   3. užtikrinti, kad Vaikas sistemingai ir nevėluodamas dalyvautų būrelių užsiėmimuose;
   4. esant Akademijos prašymui, pateikti visus prašomus dokumentus susijusius su Paslaugų teikimu;
   5. iš anksto įspėti Akademiją, jei Vaikas turi kokių nors specialių poreikių ar sveikatos sutrikimų, kurie gali pasireikšti užsiėmimų metu;
   6. neperleisti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir įgytų teisių tretiesiems asmenims;
   7. nekopijuoti ir kitaip nesaugoti bei nesidalinti su trečiaisiais asmenimis Akademijos ugdymo programa, kuri yra laikoma Akademijos intelektinės veiklos rezultatu ir ją reikalinga saugoti kaip konfidencialią informaciją.
  4. Klientas turi teisę:
   1. būti informuotas apie Vaiko pasiekimus ir elgesį būrelio užsiėmimų metu;
   2. dalyvauti Klientams skirtuose renginiuose ar susirinkimuose.
 4. ATSISKAITYMAI
  1. Paslaugos kaina yra nustatoma pagal Kliento pasirinktą būrelio tipą ir per kalendorinį mėnesį vykstančių užsiėmimų skaičių. Įprastai laikoma, kad per kalendorinį mėnesį įvyksta keturi užsiėmimai, tačiau užsiėmimų įvykus daugiau, Paslaugos kaina proporcingai daugiau įvykusių užsiėmimų skaičiui yra padidinama, kuri apmokama pateikiant apmokėti kito mėnesio sąskaitą už Paslaugas.
  2. Klientas už Paslaugas atsiskaito tokia tvarka:
   1. pirmąją įmoką, kurios dydis yra lygus vieno kalendorinio mėnesio (keturių) užsiėmimų skaičiui, Klientas sumoka Paslaugų užsakymo metu. Jei per pirmąjį kalendorinį mėnesį neįvyksta keturi užsiėmimai, proporcingai neįvykusių užsiėmimų skaičiui yra sumažinama kito mėnesio sąskaita už Paslaugas;
   2. kitas įmokas Klientas sumoka iki einamojo mėnesio 10-tos dienos, pagal Akademijos pateiktas apmokėti sąskaitas už Paslaugas.
  3. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 5-tos dienos, Akademija pateikia apmokėti sąskaitą Klientui elektroniniu paštu. Jei Klientas iki šiame Sutarties punkte nurodyto termino pabaigos negavo sąskaitos elektroniniu paštu, Klientas įsipareigoja kreiptis į Akademiją dėl sąskaitos gavimo. Bet kuriuo atveju, Klientas visada gali atsisiųsti ir patikrinti visas jam išrašytas sąskaitas, prisijungęs prie savo asmeninės elektroninės paskyros.
  4. Klientui vėluojant daugiau nei du mėnesius iš eilės apmokėti Akademijos sąskaitas, Akademija turi teisę vienašališkai, be papildomo perspėjimo sustabdyti Paslaugų teikimą iki kol Klientas visiškai atsiskaitys su Akademija. Paslaugų sustabdymas neatleidžia Kliento nuo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
  5. Nesusidarius minimaliai šešių vaikų būrelio grupei, Akademija pasiūlo Klientui kitą būrelio užsiėmimų laiką arba grąžina Kliento pagal šios Sutarties 4.2.1 punktą sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Kliento raštiško prašymo gavimo dienos.
  6. Dėl Akademijos kaltės neįvykus numatytam būrelio užsiėmimui, Akademija pasiūlo Klientui kitą būrelio užsiėmimo laiką arba proporcingai sumažina kito mėnesio Paslaugų kainą arba grąžina Klientui už neįvykusį užsiėmimą sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Kliento raštiško prašymo gavimo dienos.
 5. NUOLAIDOS
  1. Šioje Sutartyje nurodytos nuolaidos taikomos automatiškai Klientui užsakant Paslaugas tuo pačiu elektroninio pašto adresu.
  2. Akademija organizuoja virtualaus būrelio užsiėmimus 9 mėnesius nuo užsiėmimų pradžios datos.
  3. Atsižvelgiant į Kliento lojalumą, Akademija taiko trijų lygių narystes: bronzinės, sidabrinės, auksinės ir combo, kurios suteikia atitinkamas nuolaidas Klientui užsakant kitų Akademijos mokslo metų Paslaugas (nuolaidos nesumojamos):
   1. Bronzinio lygio (5 proc. nuolaida) narystė suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai vienerius Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar vieną kartą vyko į Akademijos vasaros stovyklą;
   2. Sidabrinio lygio (10 proc. nuolaida) suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai dvejus Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar du kartus vyko į Akademijos vasaros stovyklą arba nepertraukiamai bet kuriuos vienerius Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir bet kuriais metais vieną kartą vyko į Akademijos vasaros stovyklą;
   3. Auksinio lygio (15 proc. nuolaida) suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai trejus Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar tris kartus vyko į Akademijos vasaros stovyklą arba nepertraukiamai bet kuriuos vienerius Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir bet kuriais metais du kartus vyko į Akademijos vasaros stovyklą.
   4. Combo nuolaida (antro produkto 20% nuolaida), pritaikoma perkant dvi paslaugas Akademijoje ar tais pačiais kalendoriniais metais besimokant dviems (ar daugiau) vaikams iš vienos šeimos. Nuolaida – taikoma nuo standartinės būrelio užsiėmimų mėnesinės kainos. Vienam iš šeimos vaikų nutraukus Paslaugų teikimą arba atsisakius jau užsakytos Akademijos paslaugos tam pačiam vaikui, automatiškai panaikinama Combo nuolaida ir įsigalioja standartinė Būrelio kaina bei pradės galioti lojalumo nuolaida, jeigu Klientui ji priklauso.
 6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
  1. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo momento, kai Klientas Paslaugų užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir atlieka nustatyto dydžio mokėjimą už Paslaugas. Sutartis galioja neapibrėžtą terminą.
  2. Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, nenurodydamas svarbių priežasčių, tačiau apie tai raštu pranešęs Akademijai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki einamojo mėnesio pabaigos. Klientas nutraukęs Sutartį šiuo Sutarties punktu, nėra atleidžiamas nuo pareigos sumokėti Būrelio mokestį už einamąjį mėnesį.
  3. Jeigu dėl Akademijos kaltės daugiau nei du kartus iš eilės neįvyksta numatyti būrelio užsiėmimai, Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, apie tai raštu įspėjęs Akademiją prieš 7 kalendorines dienas. Klientui nutraukus Sutartį šiuo Sutarties punktu, Akademija turi grąžinti Klientui jo sumokėtus pinigus už nesuteiktas Paslaugas per 30 kalendorinių dienų.
  4. Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva nesant Akademijos kaltės ar dėl Kliento kaltės neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Akademija pagal jam pateiktas apmokėti sąskaitas.
  5. Akademija turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, apie tai raštu įspėjusi Klientą prieš 7 kalendorines dienas jeigu:
   1. Vaiko elgesys prieštarauja moralės ir/ar bendroms elgesio normoms;
   2. Klientas vėluoja atsiskaityti už daugiau kaip du mėnesius jam pateiktas apmokėti Akademijos sąskaitas.
  6. Akademijai nutraukus Sutartį šios Sutarties 6.5.1 punkto pagrindu, Klientui nėra grąžinamos jau sumokėtos, bet dar nepanaudotos piniginės lėšos Paslaugų teikimui.
  7. Nesusirinkus vaikams į organizuojamą Būrelio grupę ar neįvykus Užsiėmimams dėl Robotikos akademijos kaltės, pinigai yra grąžinami per 30 dienų po pinigų grąžinimo prašymo formos užpildymo.
 7. KITOS NUOSTATOS
  1. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija, taip pat su šia Sutartimi susijusios pretenzijos turi būti pateiktos raštu ir yra laikomos tinkamai įteiktomis, jei yra siunčiamos registruotu paštu ar elektroniniu paštu arba įteikiant asmeniškai, naudojant šiuos kontaktinius duomenis: Akademijai adresu J. Jasinskio g. 16F, 03163 Vilnius ar elektriniu paštu [email protected];.Klientui jo asmeninėje elektroninėje paskyroje nurodytais kontaktais.
  2. Šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti viena kitą apie jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Bet kuri Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų kitai Šaliai, jeigu pastarosios įsipareigojimai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus, neatitinka šios Sutarties 7.1 punkto reikalavimų arba, kad pranešimai, siųsti pagal tokius rekvizitus, nebuvo gauti.
  3. Akademija renka, saugo ir naudoja asmens duomenis apie Klientą ir Vaiką laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų. Klientas šiuo patvirtina, kad jam prieš sudarant šią Sutartį buvo sudarytos sąlygos ir jis susipažino su Akademijoje galiojančia privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo, savo teisėmis ir sutinka, jog Akademija rinktų ir tvarkytų jo ir Vaiko asmens duomenis, būtinus Paslaugoms suteikti pagal šią Sutartį. Klientas, norėdamas pakartotinai perskaityti Akademijoje galiojančią privatumo politiką dėl asmens duomenų tvarkymo, tai gali atlikti atvykęs tiesiogiai į Akademiją arba Akademijos interneto tinklalapyje (https://robotikosakademija.lt/).
  4. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią.
  5. Tuo atveju, jeigu Klientui kyla bet kokių su šios Sutarties aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Klientas gali susisiekti su Akademija šiais bendraisiais kontaktais: telefonu +370 5 25 25 713 arba elektroniniu paštu [email protected].