Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu – t.y. Jums darant žymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje svetainėje. Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kitai informacijai, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams, tiek Būrelio dalyviams.

ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO VIRTUALAUS  BŪRELIO SUTARTIS

2020-2021 mokslo metų sezonas

VšĮ „Robotikos Akademija”, juridinio asmens kodas 303015010, adresas J.Jasinskio g. 16F Vilnius, Lietuva (toliau vadinama Robotikos Akademija), atstovaujama direktoriaus Džiugo Luko Eiduko, veikiančio pagal įstaigos įstatus 

ir 

Tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko interesus (toliau – Vaiko atstovas), 

toliau tekste Robotikos Akademija ir Vaiko atstovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Robotikos akademijos neformalaus ugdymo sutartį (toliau – Sutartis). 

 • SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Robotikos Akademija įsipareigoja Vaiko atstovo sūnų ar dukrą (toliau – Dalyvis) ugdyti pagal neformalaus vaikų ugdymo Robotikos Akademijos programą. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

 • SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Sutarties sąlygos:

2.1.1. Robotikos akademijos užsiėmimai (toliau – Būreliai arba Užsiėmimai) vyksta virtualios klasės principu (toliau - Skaitmeninis būrelis), kuriame atstovo vaikai bus mokomi analitinio ir loginio mąstymo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, kaip spręsti iškilusias problemas.

2.1.2. Pirmasis Būrelio mokestis susideda iš keturių (4) Užsiėmimų kainos tame mieste. Būrelio kaina skaičiuojama pagal Užsiėmimų skaičių kiekvieną mėnesį, todėl skirtingais mėnesiais kaina gali būti didesnė arba mažesnė - priklausomai ar vyks 4 ar 5 Užsiėmimai. Jeigu pirmąjį mėnesį vyks 5 Užsiėmimai, suma už neapmokėtą Užsiėmimą bus perkelta į kito mėnesio sąskaitą.  Plačiau apie mokestį už Būrelį ir jo skaičiavimą galite skaityti Sutarties priede Nr. 2.

2.1.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta 1 kartą per savaitę po vieną (1) valandą (1 x 60 min.). Mokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta vieną (1) kartą per savaitę 1,5 val(90min.).

2.1.4. Pirmasis mokestis privalo būti sumokamas iki pirmojo Užsiėmimo. Mokėjimai atliekami per sistemą, kurią galima pasiekti internete, adresu robotikosakademija.lt

2.1.5. Grynaisiais pinigais už teikiamas paslaugas galima atsiskaityti darbo dienomis Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje mokant į įstaigos kasą, informavus apie atvykimo laiką iš anksto (Sutarties priede nurodytais kontaktais).

2.1.6. Bendroji taisyklė - Dalyviui, nelankius Užsiėmimų, pinigai yra nekompensuojami. Vaikui negalėjusiam prisijungti nustatytu metu prie virtualios pamokos, Robotikos Akademija  pateikia virtualią aplinką, kurioje yra talpinamos visos įvykusios pamokos.

2.1.7 Už Užsiėmimus, kurie turėtų vykti valstybinių švenčių metu, bus organizuojami atidirbimai. Apie jų laiką būsite informuoti iš anksto. Jeigu negalite dalyvauti Užsiėmime, skaitmeninę pamoką  rasite savo paskyroje.

 

 • ROBOTIKOS AKADEMIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Įsipareigoja Kliento vaikui skaitmeninį būrelį vesti kiekvieną savaitę nustatytu laiku. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta 1 kartą per savaitę po vieną (1) valandą (1 x 60 min.). Mokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta vieną (1) kartą per savaitę 1,5 val (90 min.).

3.2. Įsipareigoja Vaiko atstovui grąžinti lėšas už skaitmeninį būrelį tik tuo atveju, jei dėl Robotikos Akademijos kaltės Kliento vaikas negalėjo dalyvauti virtualioje pamokoje ir nesuteikė Vaiko atstovui ir jo vaikui praleistos pamokos įrašo.

3.3. Puoselėti teigiamus Būrelio vadovų, vaikų ir tėvų santykius.

3.4. Įsipareigoja po kiekvienos įvykusios pamokos įkelti  atitinkamos pamokos įrašą į virtualią aplinką, kuri yra pasiekiama Vaiko atstovui.

3.5. Jeigu į Būrelį nesusirinko reikiamas skaičius vaikų, Robotikos Akademija turi teisę anuliuoti pasirašytą Sutartį su Vaiko atstovu, apie tai pranešusi ne vėliau kaip vieną (1) kalendorinę dieną iki Būrelio pradžios arba, esant galimybei, pasiūlyti pasirinkti kitą laiką. 

3.7. Jeigu Vaiko atstovo sūnus ar dukra yra pašalinami iš Robotikos akademijos už Lietuvos Respublikos įstatymų ar Robotikos akademijos vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti už Būrelį pinigai negrąžinami.

3.8. Nesumokėjus mokesčio už mokymąsi už du (2) mėnesius iš eilės (ar susidarius tolygaus dydžio skolai), Robotikos akademija pasilieka teisę laikinai sustabdyti paslaugų teikimą - t.y. neleisti Dalyviui dalyvauti Užsiėmimuose tol, kol skola nebus apmokėta. Vaiko atstovui visais atvejais išlieka pareiga sumokėti už Robotikos akademijos Užsiėmimus, kuriuose dalyvavo Vaiko atstovo sūnus ar dukra iki pašalinimo iš Būrelio sąrašų  ar paslaugų sustabdymo. 

 • VAIKO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vaiko atstovas įsipareigoja laiku atsiskaityti už Skaitmeninį būrelį.

4.2. Vaiko atstovas privalo pranešti apie kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo nurodyti aktyvų (pastoviai naudojamą) savo elektroninio pašto adresą, į kurį sutinka gauti informacinius elektroninius laiškus. Šiuo adresu Robotikos Akademija siunčia primenamuosius laiškus Vaiko atstovui su individualiomis sąskaitomis už teikiamas paslaugas bei informaciją apie Būrelį. Vaiko atstovas, pasirašydamas šią Sutartį elektroniniu būdu, sutinka, kad jo el. pašto adresas būtų naudojamas informaciniais ir/ar rinkodaros tikslais pagal šios Sutarties sąlygas. Sutikimą dėl rinkodaros Vaiko atstovas gali bet kada atšaukti ir valdyti savo paskyroje.

4.3. Vaiko atstovas, įsipareigoja atlyginti vaiko padarytą žalą, jeigu dėl vaiko veiksmų būtų sugadinta virtuali mokymosi erdvė.

4.5. Vaiko atstovas  patvirtina žinantis, kad Skaitmeninio būrelio programa yra Vykdytojo intelektinės veiklos rezultatas, ir yra laikoma konfidencialia informacija. Klientas įsipareigoja neatskleisti, nepublikuoti ar bet kokiu kitokiu būdu neviešinti programos turinio jokiems tretiesiems asmenims, o tą padaręs privalo atlyginti dėl jo veiksmų kilusią žalą.

4.6. Vaiko atstovas įsipareigoja supažindinti savo vaiką su šia Sutartimi ir joje prisiimtais įsipareigojimais.

4.7. Vaiko atstovas įsipareigoja nurodyti teisingus ir galiojančius savo ir Būrelio Dalyvio kontaktus, vardus bei pavardes.

4.8. Vaiko atstovas  atsako už vaiko elgesį pamokoje ir piktybiškai nesilaikydamas pamokoje nustatytų taisyklių, po įspėjimo vaikas gali būti atjungtas nuo platformos.

 • SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota. Pasirašymo diena yra laikoma diena, kai Vaiko globėjas internetinėje svetainėje padaro žymą, kad sutinka su Sutarties sąlygomis.

5.2. Vaiko atstovas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, prieš tai įspėjęs Robotikos Akademijos administraciją raštu (sutarties priede nr. 1 nurodytais kontaktais) Klientas, išreiškęs norą nutraukti Sutartį, turi teisę lankyti Skaitmeninį būrelį iki einamojo mėnesio pabaigos. Vaiko atstovui, nutraukusiam Sutartį viduryje mėnesio, kuris jau buvo apmokestintas, Robotikos akademija pinigų negrąžina, o Vaiko atstovui vis dar galioja mokestinė prievolė. Vaiko atstovas sutinka, kad mokestinė prievolė nustoja galioti tik tada, kai Vaiko atstovas nutraukia Sutartį ir baigiasi einamasis mėnesis. 

5.3. Robotikos Akademija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

5.3.1. Būrelio Dalyvio netinkamas elgesys Skaitmeninio būrelio metu, kuris trukdo vesti Skaitmeninį būrelį  arba kelia grėsmę ir/ar nepasitenkinimą kitų Klientų vaikams; 

5.3.2. Vaiko atstovo sūnus ar dukra nelanko Būrelio (t.y. nesinaudoja šioje Sutartyje numatytomis paslaugomis) daugiau kaip vieną (1) mėnesį laiko ir neinformuoja Robotikos akademijos apie minėto nelankymo priežastis raštu arba telefonu. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už šį nelankytą laikotarpį pilną Būrelio mėnesinę kainą, nors Vaiko atstovo sūnus ar dukra faktiškai nedalyvavo Būreliuose.

5.3.3. Vaiko atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu prieš 10 kalendorinių dienų įspėjus Vaiko atstovą apie Sutarties mokėjimo termino pažeidimą, šis pažeidimas nėra pašalinamas (t.y. nėra atsiskaitoma už Robotikos akademijos suteiktas paslaugas) per 5 kalendorines dienas nuo įspėjimo pateikimo. Šiuo atveju Sutarties nutraukimas nepašalina Vaiko atstovo prievolės sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas.

 • MOKĖJIMAI, NUOLAIDOS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Vaiko atstovo mokėjimo laikotarpis prasideda nuo pirmojo Užsiėmimo dienos (pvz., jeigu pirmasis Užsiėmimas įvyko rugsėjo 5 dieną, kito mokėjimo laikotarpio pradžia yra laikoma spalio 1 diena). Sąskaitos siunčiamos kiekvieno mėnesio 2 dieną, o pirmojo mėnesio kaina mažinama proporcingai praleistų Užsiėmimų skaičiui.

6.2. Sutarties nutraukimas jokiais atvejais nepanaikina Vaiko atstovo pareigos sumokėti Sutartyje nurodytą sumą už suteiktas paslaugas bei kitus mokesčius pagal Sutartį. Neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, skolos administravimą perima skolų išieškojimo įmonė. 

6.3. Būrelių nuolaidos yra automatiškai taikomos lojaliems klientams, registruojantis anksčiau sistemoje registruotu el. paštu. Plačiau apie taikytinas nuolaidas galite skaityti Sutarties priede Nr. 3.

6.4. Tais pačiais metais besimokantiems dviems (ir daugiau) vaikams iš vienos šeimos – antram ir kitiems vaikams taikoma 10 proc. nuolaida nuo įmokos už antrą vaiką. Nuolaida taikoma automatiškai tuo pačiu elektroniniu paštu perkant Būrelį kitam vaikui. Vienam iš vaikų nutraukus abonementą, panaikinama ir antrajam vaikui skirta nuolaida, nepriklausomai nuo to, kuris vaikas nustoja lankyti Būrelį.

6.5. (i) Kitais atvejais (laikantis Sutarties 2.1.6 p.), (ii) nesusirinkus vaikams į organizuojamą Būrelio grupę ar (iii) neįvykus Užsiėmimui dėl Robotikos akademijos kaltės, pinigai yra grąžinami Sutarties priede nurodytais kontaktais pateikus pinigų grąžinimo prašymą (skenuotą popierinį arba elektroninės formos, priklausomai nuo pirminio mokėjimo už Būrelį būdo).

 • DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Robotikos Akademija, teikdamas poilsio bei edukacinio pobūdžio paslaugas, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kliento ir Dalyvio duomenis Sutarčių su Klientu sudarymui ir vykdymui, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Robotikos akademijos pareigų vykdymui ir kitais tikslais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. 2016/679) ir kitų teisės aktų reikalavimus.

7.2. Robotikos Akademija tvarko, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kliento ir Dalyvio duomenis taip, kaip detaliai nurodyta šios Sutarties priede – Duomenų apsaugos politikoje, su kuria Vaiko atstovas gali susipažinti Robotikos akademijos interneto puslapyje

7.3. Prieš sudarydamas Sutartį su Robotikos Akademija, Vaiko atstovas privalo susipažinti su Duomenų apsaugos politika. Jei Klientui Duomenų apsaugos politika ar bet kuri jos dalis pasirodo nesuprantama ar neaiški, Vaiko atstovas privalo apie tai informuoti Robotikos Akademija iki Sutarties sudarymo, o Robotikos Akademija privalo pateikti bei paaiškinti Kliento nurodytus neaiškumus. Pasirašydamas Sutartį Vaiko atstovas patvirtina, kad susipažino su visomis Duomenų apsaugos politikos nuostatomis ir jas visiškai suprato.

7.4. Vaiko atstovas privalo nedelsdamas informuoti Robotikos Akademija raštu, jeigu Vaiko atstovas sužino, kad Robotikos Akademija renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko netikslius arba pasenusius bet kuriuos Kliento ar Dalyvio asmens duomenis, arba Vaiko atstovas mano, kad bet kuriuos Kliento ar Dalyvio asmens duomenis Robotikos Akademija renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų.

 • KITOS NUOSTATOS

8.1. Šalys atsako už savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

8.2. Ši Sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

8.3. Visi ginčai dėl šios Sutarties visų pirma sprendžiami derybų būdu, o susitarti nepavykus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 • SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Robotikos Akademija

VšĮ „Robotikos Akademija”

Įmonės kodas: 303015010

AB DNB bankas a/s: LT654010042403927611

Tel. Nr.:+370 5 25 25 713

Direktorius: Džiugas Lukas Eidukas

PRIEDAS NR. 1 PRIE ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIES

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI IR PRANEŠIMAMS

Kontaktai pagal miestus:

Vilnius

vilnius@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

Kaunas

kaunas@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

Klaipėda

klaipeda@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

Panevėžys

panevezys@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

Kiti miestai

regionai@robotikosakademija.lt, – +370 5 25 25 713

PRIEDAS NR. 2 PRIE ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIES

ROBOTIKOS BŪRELIO KAINA IR JOS SKAIČIAVIMAS

 • Už būrelyje vyksiančius užsiėmimus yra mokama į priekį: 
 • Trečią mėnesio dieną (pvz. spalio mėn. 3 d.) Jūs gausite sąskaitą už 4 einamojo mėnesio (pvz. spalio mėn.) užsiėmimus, t.y. sąskaitos siunčiamos į priekį. 
 • Robotikos būrelio kaina skiriasi pagal miestą.
 • Būrelio kaina susideda iš užsiėmimų skaičiaus per menėsį, todėl, kai kuriais mėnesiais galite gauti mažesnes arba didesnes sąskaitas. Pirmoji registracija skirta apmokėti už 4 užsiėmimus. Jei pirminį ar bet kurį kitą lankymo mėnesį įvyks 5 užsiėmimai – nepadengtas skirtumas bus pridėtas prie kito mėnesio sąskaitos.

  Pavyzdys: užsiregistravote į būrelį Vilniuje, kur 1 užsiėmimo kaina yra 10€ ir pasirinkote lankymo dieną ketvirtadienį. Rugsėjį įvyks 4 užsiėmimai, už juos jau esate apmokėję. Spalio 3 d. gausite sąskaitą už kitus 4 užsiėmimus, tačiau spalio mėnesį būreliai vyks 5 kartus. Vieno neapmokėto užsiėmimo kaina bus pridėta prie sąskaitos už lapkričio mėnesį. Jei per mėnesį jums įvyks tik 3 užsiėmimai (pvz. mokykla nesutiks organizuoti privalomo atidirbimo už valstybinę šventę, o mes nesuorganizuosime Jums atidirbimo kitoje vietoje) – Jums atitinkamai bus sumažintas mokestis (o jei būsite įmokėję daugiau, Jums susidarys permoka, kuri mažins ateinančią sąskaitą). 

 

PRIEDAS NR. 3

BŪRELIŲ NUOLAIDOS

 • Robotikos Akademijos Būrelių nuolaidų sistema susideda iš 3 lygių: 
 • bronzinio; 
 • sidabrinio; 
 • auksinio. 
 • Kiekvienas iš lygių pasiekiamas per vienus pilnus Robotikos Akademijos mokslo metus, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d., bei vasaros metu dalyvaujant vasaros stovyklose (t.y. Dalyviui lankius Būrelius mokslo metais ir įsigijus Robotikos Akademijos vasaros stovyklą); 
 • Skaičiuojami šie sezonai: 2016/2017 mokslo metai, 2017/2018 mokslo metai ir 2018/2019 mokslo metai.

Robotikos Akademijos lojalumo programa skirstoma taip:

Bronzinio lygio (5% nuolaida) suteikiama:

 • Lankius Robotikos Akademijos Būrelį vienus mokslo metus

ir/arba

 • Lankius bent 1 Robotikos Akademijos vasaros stovyklą.

Sidabrinio lygio (10% nuolaida) suteikiama:

 • Lankius Robotikos Akademijos Būrelius dvejus mokslo metus*

ir/arba

 • Lankius dvi Robotikos Akademijos vasaros stovyklas

arba

 • Lankius stovyklą bet kuriais metais ir Būrelį bet kuriais mokslo metais, kurie patenka į imtį (žr. aukščiau išvardintus mokslo metus).

Auksinio lygio (15% nuolaida) suteikiama:

 • Lankius Robotikos akademijos Būrelius trejus mokslo metus*

ir/arba

 • Lankius tris Robotikos Akademijos vasaros stovyklas

arba

 • Lankius dvi Robotikos Akademijos vasaros stovyklas ir Būrelį bet kuriais mokslo metais, kurie patenka į imtį (žr. aukščiau išvardintus mokslo metus).

Būrelio nuolaida skaičiuojama nuo kiekvieno užsiėmimo kainos (pvz. jeigu rugsėjį Jums įvyks 4 užsiėmimai Vilniuje ir Jūs turite Bronzinio lygio nuolaidą – nuolaida skaičiuojama pagal formulę (4 užsiėmimai x 10 Eur) - 5% = 38,00 Eur.

Jei spalio mėnesį Jums įvyks 5 užsiėmimai Vilniuje ir Jūs turite Bronzinio lygio nuolaidą – nuolaida skaičiuojama pagal formulę (5 užsiėmimai x 10 Eur) - 5% = 47,50 Eur).

Jei viename sezone buvo lankytas Būrelis arba stovykla (arba abu) – jums bus

suteikta lojalumo nuolaida už vieną sezoną. Žiūrėkite lentelę:

 

Ar lankė?

Būrelis 2016/2017  IR/ARBA stovykla 2017

+

 

+

+

+

 

 

Būrelis 2017/2018 IR/ARBA stovykla 2018

+

+

+

 

 

+

 

Būrelis 2018/2019 IR/ARBA stovykla 2019

+

+

 

+

 

 

+

Nuolaidos dydis

15%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

 • Nuolaidos nesumuojamos. 
 • Nuolaidos suteikiamos automatiškai prisijungus su savo paskyra į stovyklų sistemą, pasiekus apmokėjimo žingsnį. Nuolaidos yra generuojamos pagal elektroninio pašto adresą.**
 • Antram (trečiam, ketvirtam ir tolesniam) šeimos nariui taikoma 10% nuolaida. Nuolaida pritaikoma krepšelyje automatiškai. Nuolaidos nesumuojamos su kitais pasiūlymais. Nuolaida taikoma automatiškai tuo pačiu elektroniniu paštu perkant Būrelį kitam vaikui. Bet kuriam iš vaikų nutraukus abonementą ši nuolaida  panaikinama. 

* Atlikta bent viena pilna mėnesio įmoka ir atvykta į būrelį per mokslo metus.

**Jei esate prašę panaikinti savo el. pašto adresą iš mūsų duomenų bazės, rašėte prašymą būti pamirštas – lojalumo nuolaida Jums bus netaikoma, nes neturėsime Jūsų duomenų. VšĮ „Robotikos akademija“ | J. Jasinskio 16F, Vilnius, LT-01112 | info@robotikosakademija.lt | Įmonės kodas: 303015010
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram