Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu – t.y. Jums darant žymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje svetainėje. Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kitai informacijai, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams, tiek Būrelio dalyviams.

ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIS

2019-2020 mokslo metų sezonas

VšĮ „Robotikos Akademija”, juridinio asmens kodas 303015010, adresas J.Jasinskio g. 16F Vilnius, Lietuva (toliau vadinama Robotikos Akademija), atstovaujama direktoriaus Džiugo Luko Eiduko, veikiančio pagal įstaigos įstatus 

ir 

Tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko interesus (toliau – Vaiko atstovas), 

toliau tekste Robotikos Akademija ir Vaiko atstovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Robotikos akademijos neformalaus ugdymo sutartį (toliau – Sutartis). 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Robotikos Akademija įsipareigoja Vaiko atstovo sūnų ar dukrą (toliau – Dalyvis) ugdyti pagal neformalaus vaikų ugdymo Robotikos Akademijos programą. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

 1. SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Sutarties sąlygos:

2.1.1. Robotikos akademijos užsiėmimai (toliau – Būreliai arba Užsiėmimai) vyksta mokyklose/darželiuose arba Robotikos akademijos nurodytose patalpose (plačiau – žr. Sutarties 2.1.7 p.).

2.1.2. Pirmasis Būrelio mokestis susideda iš keturių (4) Užsiėmimų kainos tame mieste. Būrelio kaina skaičiuojama pagal Užsiėmimų skaičių kiekvieną mėnesį, todėl skirtingais mėnesiais kaina gali būti didesnė arba mažesnė - priklausomai ar vyks 4 ar 5 Užsiėmimai. Jeigu pirmąjį mėnesį vyks 5 Užsiėmimai, suma už neapmokėtą Užsiėmimą bus perkelta į kito mėnesio sąskaitą.  Plačiau apie mokestį už Būrelį ir jo skaičiavimą galite skaityti Sutarties priede Nr. 2.

2.1.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta 1 kartą per savaitę po vieną (1) valandą (1 x 60 min.), išskyrus užsiėmimus, kurie vyksta J. Jasinskio g. 16F patalpose, kuriose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėms Būreliai vyksta vieną (1) kartą per savaitę po 2 akademines valandas (2 x 45 min.). Mokyklinio amžiaus vaikams Būreliai vyksta vieną (1) kartą per savaitę po 2 akademines valandas (2 x 45 min.).

2.1.4. Pirmasis mokestis privalo būti sumokamas iki pirmojo Užsiėmimo. Mokant kelis kartus per metus, sumokama iki artėjančio mėnesio pradžios. Mokėjimai atliekami per sistemą, kurią galima pasiekti internete, adresu bureliai.robotikosakademija.lt

2.1.5. Grynaisiais pinigais už teikiamas paslaugas galima atsiskaityti darbo dienomis Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje mokant į įstaigos kasą, informavus apie atvykimo laiką iš anksto (Sutarties priede nurodytais kontaktais).

2.1.6. Bendroji taisyklė - Dalyviui, nelankius Užsiėmimų, pinigai yra nekompensuojami, išskyrus: 

 • Klientas nori pasinaudoti galimybe pateisinti tris (3) užsiėmimus dėl asmeninių priežasčių ar vaiko ligos atveju per einamuosius mokslo metus (rugsėjo-gegužės mėn.). 

2.1.7. Mokinių atostogų metu Būreliai vyksta. 

Oficialiomis švenčių dienomis Būreliai vyksta, išskyrus atvejus, kai (1) ne dėl Robotikos akademijos kaltės nėra užtikrinama galimybė naudotis mokyklos patalpomis arba (2) prieš švenčių dienas Robotikos akademija iš anksto nusprendžia neorganizuoti Užsiėmimo (pvz. Šv. Kalėdos, ar kita didžioji metų šventė) ir iš anksto nustato kitą datą atidirbimui. Apie tokius atvejus Robotikos akademija informuoja iš anksto ir visais atvejais įsipareigoja organizuoti atidirbimus. Švenčių dienomis arba už jas organizuojami atidirbimai (Būreliai) vyksta Robotikos akademijos patalpose, jeigu:

 • mokykloje paskelbus mokinių atostogas, mokyklos administracija neleidžia vykdyti kitų neformalaus ugdymo veiklų mokyklos patalpose ir reikia organizuoti atidirbimus;
 • mokykloje vyksta bet kokio tipo renginys, dėl kurio mokyklos administracija neleidžia vykdyti kitų neformalaus ugdymo veiklų mokyklos patalpose ir reikia organizuoti atidirbimus;
 • mokykloje yra paskelbiamas karantinas ir mokiniai į mokyklos patalpas nėra įleidžiami, todėl reikia organizuoti atidirbimus.
 • Užsiėmimas turėjo įvykti kai buvo nedarbo diena ir dėl to reikia organizuoti atidirbimus.

Tuo atveju, jeigu Dalyvis atidirbime dalyvauti negali (netinkamas laikas, vieta ar kt. priežastys), Vaiko atstovas gali pasinaudoti vienu iš trijų kartų (per mokslo metus) kompensuoti Užsiėmimą. 

 1. ROBOTIKOS AKADEMIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą bei saugumą ugdymo procese.

3.2. Užsiėmimų metu vaikų komandas aprūpinti ugdymui skirta programine įranga bei kompiuteriu, robotų komplektu bei LEGO detalėmis.

3.3. Puoselėti teigiamus Būrelio vadovų, vaikų ir tėvų santykius.

3.4. Teikti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir mokymo(si) pasiekimus.

3.5. Neįvykus Būreliui, jeigu jis neįvyko dėl Robotikos akademijos kaltės, užtikrinti šio Užsiėmimo įvykimą kitu laiku, apie jo laiką iš anksto įspėjus Vaiko atstovą. Už neįvykusius užsiėmimus šventinėmis dienomis Robotikos akademija organizuoja atidirbimus iš anksto apie tai informuodama Vaiko atstovą. Jeigu Dalyvis negali dalyvauti atidirbime dėl asmeninių priežasčių, Vaiko atstovas gali pasinaudoti galimybe gauti kompensaciją už  tris (3) užsiėmimus mokslo metų eigoje. Apie neįvyksiantį Užsiėmimą Robotikos Akademija privalo informuoti elektroniniu paštu Vaiko atstovą ne vėliau kaip vieną (1) dieną iki numatytos Užsiėmimo dienos, o to nepadarius, Robotikos Akademija privalo užtikrinti vaiko saugumą ir užimtumą numatyto Užsiėmimo metu.

3.6. Jeigu į Būrelį nesusirinko reikiamas skaičius vaikų, Robotikos Akademija turi teisę anuliuoti pasirašytą Sutartį su Vaiko atstovu, apie tai pranešusi ne vėliau kaip vieną (1) kalendorinę dieną iki Būrelio pradžios arba, esant galimybei, pasiūlyti pasirinkti lankyti Užsiėmimus kitoje artimiausioje vietoje. 

3.7. Jeigu Vaiko atstovo sūnus ar dukra yra pašalinami iš Robotikos akademijos už Lietuvos Respublikos įstatymų ar Robotikos akademijos vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti už Būrelį pinigai negrąžinami.

3.8. Nesumokėjus mokesčio už mokymąsi už du (2) mėnesius iš eilės (ar susidarius tolygaus dydžio skolai), Robotikos akademija pasilieka teisę laikinai sustabdyti paslaugų teikimą - t.y. neleisti Dalyviui dalyvauti Užsiėmimuose tol, kol skola nebus apmokėta. Vaiko atstovui visais atvejais išlieka pareiga sumokėti už Robotikos akademijos Užsiėmimus, kuriuose dalyvavo Vaiko atstovo sūnus ar dukra iki pašalinimo iš Būrelio sąrašų  ar paslaugų sustabdymo. 

3.9. Robotikos Akademija nėra atsakinga už pamestus ir dingusius vaikų daiktus.

 1. VAIKO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vaiko atstovas ir Dalyvis turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – jis turi teisę kreiptis į Robotikos Akademijos administraciją Sutarties priede nurodytais kontaktais.

4.2. Vaiko atstovas privalo pranešti apie kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo nurodyti aktyvų (pastoviai naudojamą) savo elektroninio pašto adresą, į kurį sutinka gauti informacinius elektroninius laiškus. Šiuo adresu Robotikos Akademija siunčia primenamuosius laiškus Vaiko atstovui su individualiomis sąskaitomis už teikiamas paslaugas bei informaciją apie Būrelio laiko pasikeitimus. Vaiko atstovas, pasirašydamas šią Sutartį elektroniniu būdu, sutinka, kad jo el. pašto adresas būtų naudojamas informaciniais ir/ar rinkodaros tikslais pagal šios Sutarties sąlygas. Sutikimą dėl rinkodaros Vaiko atstovas gali bet kada atšaukti ir valdyti savo paskyroje.

4.3. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Robotikos akademijos darbuotojai ir Būrelio vadovai, vykdydami Sutarties įsipareigojimus. Minėta informacija privalo būti nurodoma el. paštu (Sutarties priede nurodytais kontaktais) nedelsiant po registracijos į Būrelį. Vaiko atstovas patvirtina, kad Būrelio Dalyvis yra patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažymą apie Būrelio Dalyvio sveikatą.

4.5. Vaiko atstovas neprieštarauja, kad jo vaikas būtų vedamas ar vežamas į kitą Užsiėmimų vietą, ugdymo ir mokymo tikslais, iš anksto Vaiko atstovą informavus elektroniniu paštu apie kitą Užsiėmimų vietą ir gavus jo sutikimą. Negavus sutikimo, Šalys tariasi dėl kito Būreliui tinkamo laiko ir vietos.

4.6. Vaiko atstovas įsipareigoja supažindinti savo vaiką su šia Sutartimi ir joje prisiimtais įsipareigojimais.

4.7. Vaiko atstovas užtikrina, kad jo vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių. Vaiko atstovas supažindina vaiką su šiomis taisyklėmis:

 • Gerbti Būrelio vadovus ir kitus Būrelio narius, laikytis drausmės, aktyviai dalyvauti Robotikos akademijos Būrelio programoje;
 • Saugoti savo bei kitų vaikų sveikatą ir daiktus;
 • Nesinaudoti mobiliuoju telefonu ne edukacijai skirtais tikslais, išskyrus pranešti ar gauti neatidėliotinai svarbią informaciją iš Vaiko atstovo ar kitų susijusių asmenų. Kitais atvejais, Būrelio vadovai pasilieka teisę mobilųjį telefoną laikinai atimti ir grąžinti tik pasibaigus Būreliui;
 • Nesinešti daiktų, keliančių pavojų kitų asmenų saugumui, nuosavybei, gyvybei, sveikatai ar fizinei neliečiamybei;
 • Be Būrelio vadovo neišeiti už Būrelio teritorijos ribų;
 • Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų Būrelių metu, taip pat, apsvaigus nesirodyti Būrelio teritorijoje;
 • Šalia įrangos ar kompiuterių nevartoti skysčių, kurie galėtų pakenkti prietaisams ar juos sugadinti.

4.8. Vaiko atstovas pilnai atlygina už Būrelio Dalyvio Užsiėmimų metu padarytą žalą įrangai, technikai bei kitam turtui.

4.9. Vaiko atstovas įsipareigoja nurodyti teisingus ir galiojančius savo ir Būrelio Dalyvio kontaktus, vardus bei pavardes.

 1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2020 m. gegužės mėn. 31 d. imtinai. Pasirašymo diena yra laikoma diena, kai Vaiko globėjas internetinėje svetainėje padaro žymą, kad sutinka su Sutarties sąlygomis.

5.2. Vaiko atstovas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, prieš tai įspėjęs Robotikos Akademijos administraciją raštu (sutarties priede nr. 1 nurodytais kontaktais) mažiausiai prieš 10 darbo dienų ir visiškai atsiskaitęs su Robotikos Akademija už iki Sutarties nutraukimo suteiktas šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, nepaisant to, ar Vaiko atstovo sūnus ar dukra faktiškai dalyvavo organizuotuose Būreliuose (išskyrus atvejus, kai Būrelio Dalyvis negalėjo dalyvauti Būreliuose dėl kitų priežasčių – šiuo atveju vadovaujamasi Sutarties 2.1.6. p.).

5.3. Robotikos Akademija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

5.3.1. Būrelio Dalyvis kelia grėsmę kitų vaikų saugumui;

5.3.2. Vaiko atstovo sūnus ar dukra nelanko Būrelio (t.y. nesinaudoja šioje Sutartyje numatytomis paslaugomis) daugiau kaip vieną (1) mėnesį laiko ir neinformuoja Robotikos akademijos apie minėto nelankymo priežastis raštu arba telefonu. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už šį nelankytą laikotarpį pilną Būrelio mėnesinę kainą, nors Vaiko atstovo sūnus ar dukra faktiškai nedalyvavo Būreliuose.

5.3.3. Vaiko atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu prieš 10 kalendorinių dienų įspėjus Vaiko atstovą apie Sutarties mokėjimo termino pažeidimą, šis pažeidimas nėra pašalinamas (t.y. nėra atsiskaitoma už Robotikos akademijos suteiktas paslaugas) per 5 kalendorines dienas nuo įspėjimo pateikimo. Šiuo atveju Sutarties nutraukimas nepašalina Vaiko atstovo prievolės sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas.

 1. MOKĖJIMAI, NUOLAIDOS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Vaiko atstovo mokėjimo laikotarpis prasideda nuo pirmojo Užsiėmimo dienos (pvz., jeigu pirmasis Užsiėmimas įvyko rugsėjo 5 dieną, kito mokėjimo laikotarpio pradžia yra laikoma spalio 1 diena). Sąskaitos siunčiamos kiekvieno mėnesio 2 dieną, o pirmojo mėnesio kaina mažinama proporcingai praleistų Užsiėmimų skaičiui.

6.2. Sutarties nutraukimas jokiais atvejais nepanaikina Vaiko atstovo pareigos sumokėti Sutartyje nurodytą sumą už suteiktas paslaugas bei kitus mokesčius pagal Sutartį. Neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, skolos administravimą perima skolų išieškojimo įmonė. 

6.3. Būrelių nuolaidos yra automatiškai taikomos lojaliems klientams, registruojantis anksčiau sistemoje registruotu el. paštu. Plačiau apie taikytinas nuolaidas galite skaityti Sutarties priede Nr. 3.

6.4. Tais pačiais metais besimokantiems dviems (ir daugiau) vaikams iš vienos šeimos – antram ir kitiems vaikams taikoma 10 proc. nuolaida nuo įmokos už antrą vaiką. Nuolaida taikoma automatiškai tuo pačiu elektroniniu paštu perkant Būrelį kitam vaikui. Vienam iš vaikų nutraukus abonementą, panaikinama ir antrajam vaikui skirta nuolaida, nepriklausomai nuo to, kuris vaikas nustoja lankyti Būrelį.

6.5. (i) Kitais atvejais (laikantis Sutarties 2.1.6 p.), (ii) nesusirinkus vaikams į organizuojamą Būrelio grupę ar (iii) neįvykus Užsiėmimui dėl Robotikos akademijos kaltės, pinigai yra grąžinami Sutarties priede nurodytais kontaktais pateikus pinigų grąžinimo prašymą (skenuotą popierinį arba elektroninės formos, priklausomai nuo pirminio mokėjimo už Būrelį būdo).

 1. DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Robotikos Akademija, teikdamas poilsio bei edukacinio pobūdžio paslaugas, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kliento ir Dalyvio duomenis Sutarčių su Klientu sudarymui ir vykdymui, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Robotikos akademijos pareigų vykdymui ir kitais tikslais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. 2016/679) ir kitų teisės aktų reikalavimus.

7.2. Robotikos Akademija tvarko, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kliento ir Dalyvio duomenis taip, kaip detaliai nurodyta šios Sutarties priede – Duomenų apsaugos politikoje, su kuria Vaiko atstovas gali susipažinti Robotikos akademijos interneto puslapyje

7.3. Prieš sudarydamas Sutartį su Robotikos Akademija, Vaiko atstovas privalo susipažinti su Duomenų apsaugos politika. Jei Klientui Duomenų apsaugos politika ar bet kuri jos dalis pasirodo nesuprantama ar neaiški, Vaiko atstovas privalo apie tai informuoti Robotikos Akademija iki Sutarties sudarymo, o Robotikos Akademija privalo pateikti bei paaiškinti Kliento nurodytus neaiškumus. Pasirašydamas Sutartį Vaiko atstovas patvirtina, kad susipažino su visomis Duomenų apsaugos politikos nuostatomis ir jas visiškai suprato.

7.4. Vaiko atstovas privalo nedelsdamas informuoti Robotikos Akademija raštu, jeigu Vaiko atstovas sužino, kad Robotikos Akademija renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko netikslius arba pasenusius bet kuriuos Kliento ar Dalyvio asmens duomenis, arba Vaiko atstovas mano, kad bet kuriuos Kliento ar Dalyvio asmens duomenis Robotikos Akademija renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų.

 1. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šalys atsako už savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

8.2. Ši Sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

8.3. Visi ginčai dėl šios Sutarties visų pirma sprendžiami derybų būdu, o susitarti nepavykus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 1. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Robotikos Akademija

VšĮ „Robotikos Akademija”

Įmonės kodas: 303015010

AB DNB bankas a/s: LT654010042403927611

Tel. Nr.:+370 5 25 25 713

Direktorius: Džiugas Lukas Eidukas

PRIEDAS NR. 1 PRIE ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIES

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI IR PRANEŠIMAMS

Kontaktai pagal miestus:

Vilnius

vilnius@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

Kaunas

kaunas@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

Klaipėda

klaipeda@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

Panevėžys

panevezys@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

Kiti miestai

regionai@robotikosakademija.lt, ziedune@robotikosakademija.lt – +370 5 25 25 713

PRIEDAS NR. 2 PRIE ROBOTIKOS AKADEMIJOS NEFORMALAUS UGDYMO SUTARTIES

ROBOTIKOS BŪRELIO KAINA IR JOS SKAIČIAVIMAS

 1. Už būrelyje vyksiančius užsiėmimus yra mokama į priekį: 
  1. Trečią mėnesio dieną (pvz. spalio mėn. 3 d.) Jūs gausite sąskaitą už 4 einamojo mėnesio (pvz. spalio mėn.) užsiėmimus, t.y. sąskaitos siunčiamos į priekį. 
 2. Robotikos būrelio kaina skiriasi pagal miestą.
 3. Būrelio kaina susideda iš užsiėmimų skaičiaus per menėsį, todėl, kai kuriais mėnesiais galite gauti mažesnes arba didesnes sąskaitas. Pirmoji registracija skirta apmokėti už 4 užsiėmimus. Jei pirminį ar bet kurį kitą lankymo mėnesį įvyks 5 užsiėmimai – nepadengtas skirtumas bus pridėtas prie kito mėnesio sąskaitos.

  Pavyzdys: užsiregistravote į būrelį Vilniuje, kur 1 užsiėmimo kaina yra 10€ ir pasirinkote lankymo dieną ketvirtadienį. Rugsėjį įvyks 4 užsiėmimai, už juos jau esate apmokėję. Spalio 3 d. gausite sąskaitą už kitus 4 užsiėmimus, tačiau spalio mėnesį būreliai vyks 5 kartus. Vieno neapmokėto užsiėmimo kaina bus pridėta prie sąskaitos už lapkričio mėnesį. Jei per mėnesį jums įvyks tik 3 užsiėmimai (pvz. mokykla nesutiks organizuoti privalomo atidirbimo už valstybinę šventę, o mes nesuorganizuosime Jums atidirbimo kitoje vietoje) – Jums atitinkamai bus sumažintas mokestis (o jei būsite įmokėję daugiau, Jums susidarys permoka, kuri mažins ateinančią sąskaitą). 

Pagal pasirinktą lankyti savaitės dieną įvyks tiek užsiėmimų:

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

Rugsėjis

4

4

4

4

4

4

4

Spalis

4

5

5

5

4

4

4

Lapkritis

4

4

4

4

5

5

4

Gruodis

5

4

4

4

4

4

5

Sausis

4

4

4

5

5

4

4

Vasaris

4

4

4

4

4

5

4

Kovas

5

5

4

4

4

4

5

Balandis

4

4

5

5

4

4

4

Gegužė

4

4

4

4

5

5

5

Viso užsiėmimų:

38

38

38

39

39

39

39

 1. Kadangi esame NVŠ krepšelį turinti įstaiga – užsiėmimus organizuojame ir vaikų atostogų metu, kuriuose privaloma dalyvauti. Tuo atveju, kai mokykla nesutinka, kad užsiėmimas būtų organizuojamas jos patalpose vaikų atostogų metu – Jūs būsite informuoti apie kitą laiką, kada kviečiame atvykti.
 2. Už Užsiėmimus, kurie turėtų vykti valstybinių švenčių metu, bus organizuojami atidirbimai. Apie jų laiką būsite informuoti iš anksto. Jeigu negalite dalyvauti Užsiėmime, Užsiėmimus pateisinti ir kompensuoti galite naudodamiesi vienu iš 3 nemokamų pateisinimų savo paskyroje. 
 3. Praleidus Užsiėmimą arba atidirbimą, galima pasinaudoti neapmokestinamo pateisinimo sistema
  1. Kiekvienam Dalyviui yra suteikiama galimybė iki 3 kartų (max. - 3 kartai) per vienerius mokslo metus pateisinti praleistą Užsiėmimą, apie tai pažymint Robotikos akademijos sistemoje. 
  2. Nutraukus Sutartį ir vėl ją pratęsus, pateisinamų Užsiėmimų kiekis nepadidėja (max. - 3 kartai).
  3. Neapmokestinamo pateisinimo sistema galima naudotis tik praleidus Užsiėmimus (t.y. dalyvavus Užsiėmimuose, jų neapmokamai “pateisinti” sistemoje negalima).

PRIEDAS NR. 3

BŪRELIŲ NUOLAIDOS

 1. Robotikos Akademijos Būrelių nuolaidų sistema susideda iš 3 lygių: 
  1. bronzinio; 
  2. sidabrinio; 
  3. auksinio. 
 2. Kiekvienas iš lygių pasiekiamas per vienus pilnus Robotikos Akademijos mokslo metus, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d., bei vasaros metu dalyvaujant vasaros stovyklose (t.y. Dalyviui lankius Būrelius mokslo metais ir įsigijus Robotikos Akademijos vasaros stovyklą); 
 3. Skaičiuojami šie sezonai: 2016/2017 mokslo metai, 2017/2018 mokslo metai ir 2018/2019 mokslo metai.

Robotikos Akademijos lojalumo programa skirstoma taip:

Bronzinio lygio (5% nuolaida) suteikiama:

 • Lankius Robotikos Akademijos Būrelį vienus mokslo metus

ir/arba

 • Lankius bent 1 Robotikos Akademijos vasaros stovyklą.

Sidabrinio lygio (10% nuolaida) suteikiama:

 • Lankius Robotikos Akademijos Būrelius dvejus mokslo metus*

ir/arba

 • Lankius dvi Robotikos Akademijos vasaros stovyklas

arba

 • Lankius stovyklą bet kuriais metais ir Būrelį bet kuriais mokslo metais, kurie patenka į imtį (žr. aukščiau išvardintus mokslo metus).

Auksinio lygio (15% nuolaida) suteikiama:

 • Lankius Robotikos akademijos Būrelius trejus mokslo metus*

ir/arba

 • Lankius tris Robotikos Akademijos vasaros stovyklas

arba

 • Lankius dvi Robotikos Akademijos vasaros stovyklas ir Būrelį bet kuriais mokslo metais, kurie patenka į imtį (žr. aukščiau išvardintus mokslo metus).

Būrelio nuolaida skaičiuojama nuo kiekvieno užsiėmimo kainos (pvz. jeigu rugsėjį Jums įvyks 4 užsiėmimai Vilniuje ir Jūs turite Bronzinio lygio nuolaidą – nuolaida skaičiuojama pagal formulę (4 užsiėmimai x 10 Eur) - 5% = 38,00 Eur.
Jei spalio mėnesį Jums įvyks 5 užsiėmimai Vilniuje ir Jūs turite Bronzinio lygio nuolaidą – nuolaida skaičiuojama pagal formulę (5 užsiėmimai x 10 Eur) - 5% = 47,50 Eur).

Jei viename sezone buvo lankytas Būrelis arba stovykla (arba abu) – jums bus

suteikta lojalumo nuolaida už vieną sezoną. Žiūrėkite lentelę:

 

Ar lankė?

Būrelis 2016/2017  IR/ARBA stovykla 2017

+

 

+

+

+

 

 

Būrelis 2017/2018 IR/ARBA stovykla 2018

+

+

+

 

 

+

 

Būrelis 2018/2019 IR/ARBA stovykla 2019

+

+

 

+

 

 

+

Nuolaidos dydis

15%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

 1. Nuolaidos nesumuojamos. 
 2. Nuolaidos suteikiamos automatiškai prisijungus su savo paskyra į stovyklų sistemą, pasiekus apmokėjimo žingsnį. Nuolaidos yra generuojamos pagal elektroninio pašto adresą.**
 3. Antram (trečiam, ketvirtam ir tolesniam) šeimos nariui taikoma 10% nuolaida. Nuolaida pritaikoma krepšelyje automatiškai. Nuolaidos nesumuojamos su kitais pasiūlymais. Nuolaida taikoma automatiškai tuo pačiu elektroniniu paštu perkant Būrelį kitam vaikui. Bet kuriam iš vaikų nutraukus abonementą ši nuolaida  panaikinama. 

* Atlikta bent viena pilna mėnesio įmoka ir atvykta į būrelį per mokslo metus.

**Jei esate prašę panaikinti savo el. pašto adresą iš mūsų duomenų bazės, rašėte prašymą būti pamirštas – lojalumo nuolaida Jums bus netaikoma, nes neturėsime Jūsų duomenų. 

VšĮ „Robotikos akademija“ | J. Jasinskio 16F, Vilnius, LT-01112 | info@robotikosakademija.lt | Įmonės kodas: 303015010
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram