Būrelių sutartis

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SUTARTIS

ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ, juridinio asmens kodas 303015010, registruotos buveinės adresas Kęstučio g. 47, LT-08121, Vilnius (toliau – Akademija), atstovaujama direktorės Evelinos Burokės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės, ir

Nepilnamečio vaiko tėvas ar teisėtas globėjas, kuris sudaro šią sutartį (toliau – Klientas), veikiantis išimtinai nepilnamečio vaiko interesams, iš kitos pusės,

Akademija ir Klientas kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

nuotoliniu būdu sudarė šią neformaliojo vaikų švietimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

   • 1.1. Akademija įsipareigoja pagal šios Sutarties sąlygas organizuoti mokamus neformaliojo vaikų švietimo būrelio (toliau – Būrelis) užsiėmimus, o Klientas įsipareigoja apmokėti už pasirinktą Būrelį ir vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

   2. BŪRELIO UŽSAKYMAS

   • 2.1. Klientas nuotoliniu būdu užsako Būrelį Akademijos interneto tinklalapyje (https://robotikosakademija.lt/) susikūręs asmeninę elektroninę paskyrą, užsakymo formoje pasirinkęs Būrelio tipą, vaikų amžiaus grupę, užsiėmimų laiką ir vietą, bei nurodęs savo ir vaiko, kuris lankys Būrelio užsiėmimus (toliau – Vaikas) asmens duomenis.
   • 2.2. Klientas registracijos metu pažymėdamas laukelį “Sutinku su Sutartimi” patvirtina, kad susipažino su Sutarties sąlygomis, jas suprato ir Klientas visiškai sutinka su sąlygomis bei privatumo politikoje įtvirtintu jo asmens duomenų tvarkymu.
   • 2.3. Būrelis laikomas užsakytu, kada Klientas užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Būrelį. Atlikus Būrelio užsakymą, Klientui elektroniniu paštu išsiunčiamas patvirtinimas dėl atlikto užsakymo ir pateikiami pagrindiniai užsakymo duomenys.
   • 2.4. Akademija organizuoja Būrelio užsiėmimus, jeigu susidaro ne mažesnė kaip septynių vaikų Būrelio grupė. Iki numatyto pirmojo Būrelio užsiėmimo nesusidarius minimaliai septynių vaikų Būrelio grupei, Būrelio užsiėmimų pradžios data yra automatiškai perkeliama dviejų savaičių terminui ir Klientas apie tai informuojamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki numatyto pirmojo Būrelio užsiėmimo dienos. Jeigu per papildomas dvi savaites nesusidaro minimali septynių vaikų Būrelio grupė, Akademija informuoja apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki numatyto pirmojo Būrelio užsiėmimo dienos ir pasiūlo Klientui kitą Būrelio užsiėmimų vietą ir/ar laiką. Jeigu Klientui netinka Akademijos pasiūlyta kita Būrelio užsiėmimų vieta ir/ar laikas, Akademija grąžina Klientui sumokėtus pinigus už Būrelį, atšaukia užsakymą ir vienašališkai nutraukia šią Sutartį.

   3. BŪRELIO UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS

   • 3.1. Akademijos organizuojami Būreliai skirstomi į du tipus:
    • 3.1.1. Fizinis Būrelis, kurio užsiėmimai organizuojami Akademijos patalpose, mokymų klasės principu;
    • 3.1.2. Virtualus Būrelis, kurio užsiėmimai organizuojami nuotoliniu būdu (internetu) virtualios mokymų klasės principu.
   • 3.2. Akademija organizuoja Fizinio Būrelio užsiėmimus visų mokslo metų laikotarpiu, kuris laikoma, kad prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi kitų metų birželio 30 d., o Virtualaus Būrelio užsiėmimai trunka 9 mėnesius nuo būrelio pradžios.
   • 3.3. Būrelio užsiėmimai organizuojami vieną kartą per savaitę, kurių trukmė nustatyta užsakant Būrelį.
   • 3.4. Virtualaus Būrelio užsiėmimo metu, yra naudojama kompiuterinė įranga su vaizdo ir garso įrenginiais, kurių Akademija neįsipareigoja suteikti Vaikui.
   • 3.5. Būrelio užsiėmimų metu draudžiama daryti vaizdo ir garso įrašus, bei juos viešinti tretiesiems asmenims.
   • 3.6. Mokslo metų eigoje Būrelio grupėje likus mažesniam nei numatytas minimalus vaikų skaičius, Akademija įsipareigoja apie tai informuoti Klientą ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki numatyto užsiėmimo ir pasiūlo Klientui kitą Būrelio užsiėmimų vietą ir/ar laiką. Jeigu Klientui netinka Akademijos pasiūlyta kita Būrelio užsiėmimų vieta ir/ar laikas, Akademija įvertina Kliento permoką arba nepriemoką, atitinkamai pakoreguoja sąskaitą už Būrelį ir vienašališkai nutraukia Sutartį.
   • 3.7. Robotikos akademijos ugdymo programa visus mokslo metus vykdoma nepertraukiamai, taip pat ir mokinių atostogų metu, siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir mokinių užimtumą.
   • 3.8. Būrelio užsiėmimai, kurių laikas sutampa su valstybinių švenčių dienomis arba mokinių atostogomis, kai veiklos dėl tam tikrų priežasčių negali vykti įprastoje lokacijoje, yra perkeliami vienu iš toliau Akademijos pasiūlytų būdų:
    • 3.8.1. kitu Akademijos pasiūlytu laiku ir/ar vietoje;
    • 3.8.2. organizuojami Virtualaus Būrelio principu (nuotoliniu būdu).
   • 3.9. Dėl Akademijos kaltės neįvykus numatytam Būrelio užsiėmimui, Akademija pasiūlo Klientui kitą užsiėmimo laiką ir/arba vietą. Akademijai nepasiūlius alternatyvaus užsiėmimo laiko ir/arba vietos, proporcingai sumažinama kito mėnesio Būrelio kaina.
   • 3.10. Vaikui dėl asmeninių priežasčių negalėjus dalyvauti numatytame Būrelio užsiėmime ir Klientui kreipusis į administraciją, Akademija pateikia užsiėmimo vaizdinę-metodinę medžiagą Klientui elektroniniu paštu, kuri laikoma kompensacija už praleistą Būrelio užsiėmimą.
   • 3.11. Per vienerius Akademijos mokslo metus, Klientas gali pateisinti tris Vaiko praleistus Būrelio užsiėmimus ir neturėti prievolės už juos mokėti. Šie pateisinti kartai bus neapmokestinti tada, kai Klientas pažymės juos savo asmeninėje elektroninėje paskyroje iki artimiausio mėnesio 15 dienos. Klientui atlikus pateisinimą po sąskaitos išrašymo, einamoji sąskaita nekoreguojama, tačiau užsiėmimo suma bus proporcingai išskaičiuota iš kito mėnesio sąskaitos.
   • 3.12. Vaikui dėl svarbių priežasčių (sanatorinis gydymas, reabilitacija po kaulų lūžių) praleidus Būrelio užsiėmimus tris savaites ir ilgiau, Akademija neapmokestina praleistų užsiėmimų, jeigu Klientas apie tai informuoja Akademiją iki sekančio mėnesio 15 d.
   • 3.13. Vaiko Būrelio užsiėmimų lankomumą Klientas gali tikrinti prisijungęs prie savo asmeninės elektroninės paskyros.

   4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   • 4.1 Akademija įsipareigoja:
    • 4.1.1. organizuoti Būrelio užsiėmimus užsakyme pasirinktu laiku ir vietoje;
    • 4.1.2. organizuoti Būrelio užsiėmimus pagal individualią Akademijos ugdymo programą;
    • 4.1.3. suteikti prieigą prie internetinės platformos, kurioje bus organizuojami Virtualaus Būrelio užsiėmimai;
    • 4.1.4. Fizinio Būrelio užsiėmimų metu suteikti visas reikiamas užsiėmimams priemones.
   • 4.2. Akademija turi teisę:
    • 4.2.1. savo nuožiūra paskirti Būrelio užsiėmimų mokytoją. Būrelio užsiėmimų mokytojui susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint vesti užsiėmimų, jį pavaduoja kitas Akademijos nuožiūra paskirtas mokytojas;
    • 4.2.2. reikalauti, kad Klientas imtųsi efektyvių priemonių dėl netinkamo Vaiko elgesio Būrelio užsiėmimų metu;
    • 4.2.3. pašalinti iš Būrelio užsiėmimo Vaiką už šiurkščius moralės ir/ar elgesio normų pažeidimus, nedelsiant apie tai informuojant Klientą. Susiklosčius tokiai situacijai, sumokėti pinigai už Būrelį nėra grąžinami.
   • 4.3. Klientas įsipareigoja:
    • 4.3.1. užsakydamas Būrelį, nurodyti teisingus savo ir Vaiko asmens duomenis;
    • 4.3.2. Virtualaus Būrelio užsiėmimų metu suteikti Vaikui reikalingą kompiuterinę įrangą ir interneto ryšį;
    • 4.3.3. užtikrinti, kad Vaikas sistemingai ir nevėluodamas dalyvautų Būrelių užsiėmimuose;
    • 4.3.4. iš anksto įspėti Akademiją, jei Vaikas turi kokių nors specialių poreikių ar sveikatos sutrikimų, kurie gali pasireikšti Būrelio užsiėmimų metu;
    • 4.3.5. atlyginti Vaiko padarytą žalą Akademijai ir/ar tretiesiems asmenims Būrelio užsiėmimų metu;
    • 4.3.6. neperleisti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir įgytų teisių tretiesiems asmenims;
    • 4.3.7. nekopijuoti ir kitaip nesaugoti bei nesidalinti su trečiaisiais asmenimis Akademijos ugdymo programa, kuri yra laikoma Akademijos intelektinės veiklos rezultatu, kurią reikalinga saugoti kaip konfidencialią informaciją.
   • 4.4. Klientas turi teisę:
    • 4.4.1. sutikti, kad vaikas gali būti fotografuojamas/filmuojamas, o medžiaga gali būti panaudota kokybės užtikrinimo bei rinkodaros tikslais.
    • 4.4.2. sutikti, kad vaikas būtų fotografuojamas/filmuojamas, bet medžiaga gali būti naudojama tik grupės tėvų informavimui apie vaikų veiklas ir kokybės tobulinimo tikslais įmonės viduje. Vaiko nuotraukos ir vaizdo medžiaga vidinėje sistemoje bus laikomi iki Būrelio sezono pabaigos;
    • 4.4.3. nesutikti, kad vaikas būtų fotogramuojamas/filmuojamas. Klientas supranta, kad tokiu atveju negalės gauti vaiko nuotraukų ar vaizdo medžiagos iš būrelio/stovyklos.
    • 4.4.4. bet kada atšaukti savo duotą sutikimą - apie tai informavęs Akademiją raštu arba skambučiu, arba tai padaręs savo kliento paskyroje.
    • 4.4.5. būti informuotas apie Vaiko pasiekimus ir elgesį Būrelio užsiėmimų metu;
    • 4.4.6. dalyvauti Klientams skirtuose renginiuose ar susirinkimuose.

   5. ATSISKAITYMAI

   • 5.1. Būrelio kaina yra nustatoma pagal pasirinktą Būrelio tipą.
   • 5.2. Sąskaitos yra išrašomos už būsimus einamojo mėnesio užsiėmimus.
   • 5.3. Įprastai laikoma, kad per kalendorinį mėnesį įvyksta keturi Būrelio užsiėmimai, tačiau užsiėmimų įvykus daugiau arba mažiau, atitinkamu atveju Būrelio kaina proporcingai daugiau arba mažiau įvykusių užsiėmimų skaičiui yra padidinama ar sumažinama, pateikiant apmokėti kito mėnesio sąskaitą už Būrelį.
   • 5.4. Klientas už Būrelį moka tokia tvarka:
    • 5.4.1. pirmąją įmoką, kurios dydis yra lygus vieno kalendorinio mėnesio (keturių) Būrelio užsiėmimų skaičiui, sumoka Būrelio užsakymo metu. Jei Akademija suorganizuoja mažiau negu keturis Būrelio užsiėmimus per pirmąjį kalendorinį mėnesį, proporcingai neįvykusių užsiėmimų skaičiui yra sumažinama kito mėnesio sąskaita už Būrelį arba priešingai – jei Akademija suorganizuoja daugiau negu keturis Būrelio užsiėmimus per pirmąjį kalendorinį mėnesį, proporcingai daugiau įvykusių užsiėmimų skaičiui yra padidinama kito mėnesio sąskaita už Būrelį.
    • 5.4.2. kitas įmokas sumoka iki einamojo mėnesio 10-tos dienos, pagal Akademijos pateiktas apmokėti sąskaitas už Būrelį. 
   • 5.5. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 6-tos dienos, Klientui skirtas sąskaitas už Būrelį, Akademija patalpina Kliento asmeninėje elektroninėje paskyroje ir išsiunčia Klientui elektroniniu paštu.
   • 5.6. Klientui vėluojant daugiau nei du mėnesius iš eilės apmokėti Akademijos sąskaitas, Akademija turi teisę vienašališkai, be papildomo perspėjimo neleisti Vaikui dalyvauti Akademijos organizuojamuose Būrelio užsiėmimuose iki kol Klientas visiškai atsiskaitys su Akademija. Draudimas Vaikui dalyvauti Akademijos organizuojamuose Būrelio užsiėmimuose neatleidžia Kliento nuo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
   • 5.7. Klientui neapmokant sąskaitos du mėnesius ir ilgiau, Robotikos akademija pasilieka teisę Kliento duomenis perduoti skolų išieškojimo administratoriui.

   6. NUOLAIDOS

   • 6.1. Šioje Sutartyje nurodytos nuolaidos taikomos automatiškai Klientui užsakant Būrelį tuo pačiu elektroninio pašto adresu.
   • 6.2. Atsižvelgiant į Kliento lojalumą, Akademija taiko trijų lygių narystes: bronzinės, sidabrinės ir auksinės, kurios suteikia atitinkamas nuolaidas Klientui užsakant kitų Akademijos mokslo metų Būrelį (nuolaidos yra sumuojamos):
    • 6.2.1. Bronzinio lygio (5 proc. nuolaida) narystė suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai vienerius Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar vieną kartą vyko į Akademijos vasaros stovyklą;
    • 6.2.2. Sidabrinio lygio (10 proc. nuolaida) suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai dvejus Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar du kartus vyko į Akademijos vasaros stovyklą;
    • 6.2.3. Auksinio lygio (15 proc. nuolaida) suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai trejus Akademijos mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar tris kartus vyko į Akademijos vasaros stovyklą.
   • 6.3. Klientui įsigyjant du būrelius, automatiškai taikoma papildomo produkto (20 proc.) nuolaida. Nutraukus vieną iš sutarčių anksčiau laiko arba pasibaigus vienos sutarties terminui ir Kliento paskyroje likus tik vienam aktyviam būreliui - papildomo produkto nuolaida nebegalioja. Nuolaida su kitomis nuolaidomis nesisumuoja.
   • 6.4. Nuolaidos, kurios buvo pritaikytos įsigijant Būrelio abonementą, nėra įtrauktos į Būrelio ir NVŠ krepšelio sutartis.

   7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

   • 7.1. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo momento, kai Klientas Būrelio užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Būrelį.
   • 7.2. Sutartis galioja:
    • 7.2.1. Iki Akademijos mokslo metų pabaigos, jei Klientas užsakė Fizinio Būrelio užsiėmimus;
    • 7.2.2. 9 mėnesius, jei Klientas užsakė Virtualaus Būrelio užsiėmimus.
   • 7.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių raštišku susitarimu.
   • 7.4. Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, nenurodydamas svarbių priežasčių, tačiau apie tokį sutarties nutraukimą privalo raštu informuoti Akademiją ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki einamojo mėnesio pabaigos.
    • 7.4.1. Klientas, nutraukęs Sutartį pagal šį Sutarties 7.3 punktą nėra atleidžiamas nuo pareigos sumokėti Būrelio mokestį už einamąjį mėnesį.
    • 7.4.2. Klientas, nutraukęs Sutartį pagal šį Sutarties 7.3 punktą ir apmokėjęs einamojo mėnesio sąskaitą, yra įsipareigojęs išlankyti užsiėmimus iki mėnesio pabaigos.
    • 7.4.3. Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti metinį abonementą prieš terminą t.y. anksčiau nei po 9 mėnesių, nenurodydamas svarbių priežasčių, tačiau apie tokį sutarties nutraukimą privalo raštu informuoti Akademiją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Klientas nutraukęs Sutartį šiuo Sutarties punktu, nėra atleidžiamas nuo pareigos sumokėti Būrelio mokestį už vieną mėnesį. Pasirašius NVŠ sutartį NVŠ krepšelio suma yra grąžinama pasibaigus mokslo metams ar nutraukus sutartį su Robotikos akademija.
   • 7.5. Jeigu dėl Akademijos kaltės daugiau nei du kartus iš eilės nėra suorganizuojami Būrelio užsiėmimai, Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, apie tai raštu įspėjęs Akademiją prieš 2 kalendorines dienas. Klientui nutraukus Sutartį šiuo Sutarties punktu, Akademija grąžina Klientui jo sumokėtus pinigus už nesuorganizuotus Būrelio užsiėmimus.
   • 7.6. Akademija turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą dėl Kliento kaltės, apie tai raštu įspėjusi Klientą prieš 7 kalendorines dienas jeigu Vaiko elgesys prieštarauja moralės ir/ar bendroms elgesio normoms;
   • 7.7. Vaikas daugiau nei du mėnesius iš eilės praleidžia Būrelio užsiėmimus be jokių priežasčių;
   • 7.8. Klientas vėluoja daugiau kaip du mėnesius iš eilės visiškai ar iš dalies apmokėti jam pateiktas Akademijos sąskaitas.
   • 7.9. Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva nesant Akademijos kaltės ar dėl Kliento kaltės neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Akademija pagal jam pateiktas apmokėti sąskaitas.

   8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

   • 8.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.
   • 8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
   • 8.3. Jei Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
   • 8.4. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms dėl kurių Akademija negali organizuoti Fizinio Būrelio užsiėmimų, Sutarties galiojimo terminas yra automatiškai pratęsiamas tiek, kiek egzistavo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba bendru Šalių sutarimu Fizinio Būrelio užsiėmimų tipas laikinai pakeičiamas į Virtualaus Būrelio užsiėmimų tipą, nepakeičiant kitų šios Sutarties sąlygų.

   9. KITOS NUOSTATOS

   • 9.1. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija, taip pat su šia Sutartimi susijusios pretenzijos turi būti pateiktos raštu ir yra laikomos tinkamai įteiktomis, jei yra siunčiamos registruotu paštu ar elektroniniu paštu arba įteikiant asmeniškai, naudojant šiuos kontaktinius duomenis: Akademijai adresu Kęstučio g. 47, Vilnius ar elektroniniu paštu [email protected]; Klientui jo asmeninėje elektroninėje paskyroje nurodytais kontaktais.
   • 9.2. Šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti viena kitą apie jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Bet kuri Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų kitai Šaliai dėl neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su šia Sutartimi.
   • 9.3. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   • 9.4. Akademija renka, saugo ir naudoja asmens duomenis apie Klientą ir Vaiką laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų. Klientas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad jam buvo sudarytos sąlygos ir jis susipažino su Akademijoje galiojančia privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo, savo teisėmis ir sutinka, jog Akademija rinktų ir tvarkytų jo ir Vaiko asmens duomenis, būtinus šios Sutarties vykdymui. Klientas, norėdamas pakartotinai perskaityti Akademijoje galiojančią privatumo politiką dėl asmens duomenų tvarkymo, tai gali atlikti atvykęs tiesiogiai į Akademiją arba Akademijos interneto tinklalapyje (https://robotikosakademija.lt/privatumo-politika/).
   • 9.5. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 kalendorinių dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į kompetentingą ginčus nagrinėjančią instituciją.
   • 9.6. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš Sutarties yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 262 6751, faksas + 370 5 279 1466, el. paštas [email protected], interneto tinklalapis http://www.vvtat.lt/).
   • 9.7. Tuo atveju, jeigu Klientui kyla bet kokių su šios Sutarties aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Klientas gali susisiekti su Akademija šiais bendraisiais kontaktais: telefonu +370 5 25 25 713 arba elektroniniu paštu [email protected]

   cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram