NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SUTARTIS

ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ, juridinio asmens kodas 303015010, registruotos buveinės adresas Kęstučio g. 47, LT-08121, Vilnius (toliau – Akademija), atstovaujama direktorės Evelinos Burokės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės, ir

Nepilnamečio vaiko tėvas ar teisėtas globėjas, kuris sudaro šią sutartį (toliau – Klientas), veikiantis išimtinai nepilnamečio vaiko interesams, iš kitos pusės,

Akademija ir Klientas kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

nuotoliniu būdu sudarė šią neformaliojo vaikų švietimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

   2. BŪRELIO UŽSAKYMAS

   3. BŪRELIO UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS

   4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   5. ATSISKAITYMAI

   6. NUOLAIDOS

   7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

   8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

   9. KITOS NUOSTATOS

   cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram